Ειδησεογραφικό site

Βουλή-travel: Όλα πληρωμένα για τους «πατέρες» του Έθνους

41

Αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των δαπανών μετακίνησης των μελών του προεδρείου της Βουλής, των βουλευτών και των υπαλλήλων του κοινοβουλίου προβλέπει πρόσφατη απόφαση του κ. Νίκου Βούτση. Στην πράξη η απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 18 Μαρτίου εναρμονίζει τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού της Βουλής με όσα ισχύουν για τις μετακινήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, του πρωθυπουργού και των υπολοίπων μελών της κυβέρνησης και εκπληρώνει προαπαιτούμενη ενέργεια του μνημονίου που υπογράφηκε τον περασμένο Αύγουστο.

Πλέον, τα έξοδα διανυκτέρευσης για αποστολές διαμορφώνονται ως εξής:

– Εως 80 ευρώ ανά διανυκτέρευση για αποστολή εντός της επικράτειας προσαυξανόμενο κατά 20% για ορισμένες περιπτώσεις

– Εως 220 ευρώ ανά διανυκτέρευση για αποστολές στο εξωτερικό ενώ σε περίπτωση διανυκτέρευσης στη Νέα Υόρκη το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά 100 ευρώ

Ως σήμερα δεν υπήρχε όριο ανώτατων δαπανών.

Τα έξοδα κίνησης

– Αποζημίωση 40 ευρώ για μετακινήσεις στο εσωτερικό της χώρας (μόνο για τους υπαλλήλους της Βουλής)
– Αποζημίωση 100 ευρώ για τις αποστολές στο εξωτερικό από 180 που ίσχυε έως σήμερα

Αναλυτικά, η απόφαση προβλέπει πως κάθε μετακίνηση, εντός και εκτός της Επικράτειας, στο πλαίσιο κοινοβουλευτικής αποστολής ή για υπηρεσιακούς λόγους, εκδίδεται σχετική απόφαση του Προέδρου της Βουλής ή εξουσιοδοτημένου οργάνου, στην οποία προσδιορίζονται τα ονοματεπώνυμα και η ιδιότητα των μετακινουμένων, οι ημερομηνίες αναχώρησης, έναρξης και λήξης εργασιών και επιστροφής, ο αριθμός των ημερών και των διανυκτερεύσεων, η πλήρης και σαφής αιτιολογία της μετακίνησης, ο τόπος και το μέσο αυτής, η χιλιομετρική απόσταση (εάν η μετάβαση γίνεται οδικώς και εκτός ορίων Αττικής), τα ποσά της εκτιμώμενης δαπάνης, της ημερήσιας αποζημίωσης, της διανυκτέρευσης, των εξόδων μετακίνησης, κάθε είδους δαπανών αναγκαίων για την πραγματοποίηση του σκοπού της μετακίνησης, καθώς και οι κωδικοί εξόδου του Προϋπολογισμού της Βουλής που δεσμεύονται.

Οι αποφάσεις μετακίνησης εκδίδονται πριν από την ημερομηνία αναχώρησης των μετακινουμένων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επείγουσας μετακίνησης εκδίδεται υπηρεσιακό σημείωμα που εγκρίνεται από τον Πρόεδρο της Βουλής ή το εξουσιοδοτημένο όργανο της. Στις περιπτώσεις αυτές, η απόφαση μετακίνησης εκδίδεται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία επιστροφής των μετακινουμένων. Οι διατάξεις της απόφασης δεν εφαρμόζονται, σε καμία περίπτωση, στις μετακινήσεις των Βουλευτών από και προς την εκλογική τους περιφέρεια ή στις μετακινήσεις που γίνονται στο πλαίσιο κομματικών εκδηλώσεων.

Στο 2ο άρθρο περιγράφεται ο υπολογισμός των εξόδων κίνησης και προβλέπεται ότι «Τα έξοδα κίνησης Βουλευτών, υπαλλήλων της Βουλής και λοιπών προσώπων που συμμετέχουν σε αποστολές της Βουλής, εντός και εκτός Επικράτειας, αφορούν, σε κάθε περίπτωση, μετακίνηση σε οικονομική θέση και αναγνωρίζονται απολογιστικά, σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα παραστατικά.

Οι κρατήσεις των εισιτηρίων πραγματοποιούνται από τη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας, μετά από: (α) ταυτόχρονη συλλογή τριών (3) τουλάχιστον προσφορών που υποβάλλονται από ταξιδιωτικά γραφεία ή αεροπορικές εταιρείες στην ως άνω Υπηρεσία της Βουλής και (β) επιλογή της οικονομικότερης προσφοράς. Βουλευτής, ο οποίος επιθυμεί την έκδοση εισιτηρίου που αφορά μετακίνηση του, εντός ή εκτός της Επικράτειας, ενημερώνεται από την ως άνω Υπηρεσία της Βουλής για το ύψος της οικονομικότερης προσφοράς εισιτηρίου.

Βουλευτής που επιλέγει άλλο ταξιδιωτικό γραφείο ή εταιρεία για την μετακίνησή του, καλύπτει την τυχόν υπερβάλλουσα διαφορά σε σχέση προς την οικονομικότερη προσφορά. Στις καλυπτόμενες δαπάνες μετακίνησης περιλαμβάνεται και η δαπάνη μετακίνησης από το αεροδρόμιο του τόπου μετάβασης προς το ξενοδοχείο διαμονής και αντίστροφα, με χρήση επιβατηγού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης. Καλύπτεται η μίσθωση ιδιωτικής χρήσης επιβατηγού αυτοκινήτου, εφόσον το κόστος της μίσθωσης αυτής είναι μικρότερο από το αντίστοιχο της χρήσης επιβατηγού αυτοκινήτου ή άλλου μέσου δημόσιας χρήσης.

Στην περίπτωση αυτή, καλύπτονται το κόστος μίσθωσης, οι δαπάνες διοδίων και η χιλιομετρική απόσταση. Η οδική μετακίνηση στο πλαίσιο κοινοβουλευτικής αποστολής ή για υπηρεσιακούς λόγους πραγματοποιείται είτε με μέσα μαζικής μεταφοράς, είτε με υπηρεσιακό όχημα. Δεν καλύπτεται η οδική μετακίνηση με μεταφορικό μέσο ιδιωτικής χρήσης του μετακινούμενου. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η υπηρεσιακή μετακίνηση με βουλευτικό όχημα, εάν ο μετακινούμενος είναι Βουλευτής. Στην περίπτωση αυτή, καταβάλλονται, αφού προσκομισθούν τα σχετικά νόμιμα παραστατικά στην αρμόδια υπηρεσία της Βουλής των Ελλήνων, οι δαπάνες: (α) για τα καύσιμα, λαμβανομένης υπόψη της χιλιομετρικής απόστασης, (β) για τα διόδια, αν η μετακίνηση γίνεται μέσω του εθνικού οδικού δικτύου, καθώς και (γ) για τον ναύλο αυτοκινήτου, αν η μετακίνηση γίνεται με θαλάσσιο μέσο μεταφοράς.

Έξοδα διανυκτέρευσης

Για τα έξοδα διανυκτέρευσης των Βουλευτών και των υπαλλήλων της Βουλής, λόγω μετακινήσεων στο πλαίσιο κοινοβουλευτικής αποστολής ή για υπηρεσιακούς λόγους, εντός και εκτός της Επικράτειας, θα λαμβάνεται για την επιλογή της διαμονής η βέλτιστη οικονομικά λύση, ως προς το ξενοδοχείο και τον καθορισμό των εξόδων διανυκτέρευσης, λαμβάνονται υπόψιν το κόστος διαμονής στον τόπο διανυκτέρευσης, η διαθεσιμότητα των ξενοδοχείων, η χρονική περίοδος κατά την οποία πραγματοποιείται η μετακίνηση, καθώς και οι προτάσεις των Διεθνών Οργανισμών ή των ελληνικών Προξενικών Αρχών του τόπου μετάβασης. Οι υπάλληλοι και τα λοιπά πρόσωπα που μετέχουν σε αποστολές της Βουλής, διαμένουν στο ίδιο ξενοδοχείο με τους βουλευτές που συνοδεύουν. Σε περίπτωση που Βουλευτής ή υπάλληλος επιλέγει τόπο διαμονής που δεν καλύπτεται από τα όρια της προηγούμενης παραγράφου, καλύπτει την τυχόν υπερβάλλουσα διαφορά.

Τα σχόλια είναι κλειστά.