Ειδησεογραφικό site

Επιδότηση Τουριστικών ΜΜΕ με στόχο την τόνωση της Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης

30

Η Εταιρεία συμβούλων European Profiles AE συντονίζει Ευρωπαϊκό Έργο STAR GROWTH με στόχο την
παροχή οικονομικής στήριξης στις τουριστικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που
δραστηριοποιούνται στους τομείς του αγροτουρισμού και οικοτουρισμού στην Ελλάδα και σε άλλες 5
Ευρωπαϊκές χώρες. Η πρωτοβουλία με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στοχεύει να
στηρίξει τις ΜΜΕ μέσω επιδότησης ύψους μέχρι 7.500 ευρώ ανά ΜΜΕ, με συνολικό προϋπολογισμό
μέχρι 675.000 ευρώ.
Στις 23 Μαΐου 2023 άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα στον ιστότοπο
https://stargrowth.eu/.
Η Ανοιχτή Πρόσκληση STAR GROWTH απευθύνεται τόσο σε τουριστικές ΜΜΕ που υστερούν στις
επιδόσεις βιωσιμότητας, την ψηφιοποίηση και τις καινοτόμες πρακτικές και λύσεις, όσο και σε εκείνες
που είναι πιο προηγμένες, με σκοπό την διευκόλυνση μεταφοράς τεχνογνωσίας και την ανταλλαγή
καλών πρακτικών μεταξύ τους, αλλά και την προώθηση επιχειρηματικής συνεργασίας. Η Πρόσκληση
στοχεύει: 1) να υποστηρίξει τις ΜΜΕ να υιοθετήσουν βιώσιμες και καινοτόμες πρακτικές μέσω
εξατομικευμένων δραστηριοτήτων τεχνικής υποστήριξης και προγραμμάτων ανάπτυξης ικανοτήτων, 2)
να υποστηρίξει τις ΜΜΕ μέσω διαδικασιών όπως: i) προετοιμασία ή/και αίτηση για πιστοποίηση
αειφορίας/περιβάλλοντος, ii) προετοιμασία ή/και εκπόνηση μελετών Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος
Προϊόντων (PEF) και μελετών Οργανισμού Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος (OEF), iii) εφαρμογή
μέτρων βελτίωσης με βάση τις συστάσεις των μελετών PEF/OEF, iv) ανάπτυξη σχεδίων στρατηγικής
αειφορίας, 3) να προσφέρει υποστήριξη των ΜΜΕ για δραστηριότητες κατάρτισης και ανάπτυξης
ικανοτήτων, προκειμένου να ενδυναμώσουν το προσωπικό τους ως προς την καινοτομία και τη
βιωσιμότητα, 4) να υποστηρίξει τις ΜΜΕ να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους μέσω της ενίσχυσης
της καινοτομίας στον βιώσιμο και ανθεκτικό τουρισμό.
Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση, οι ΜΜΕ πρέπει να είναι εγκατεστημένες και να
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, εκτός από την Περιφέρεια Αττικής και την Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης. Οι ΜΜΕ πρέπει να έχουν οικονομική δραστηριότητα που σχετίζεται με τον τουριστικό
τομέα σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες τρεις κατηγορίες: Ξενοδοχεία και παρόμοια
καταλύματα, Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής, Χώροι κατασκήνωσης,
εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα.
Οι προτάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομερή περιγραφή των δραστηριοτήτων, τα
αναμενόμενα αποτελέσματα/παραδοτέα, καθώς και ανάλυση της αιτούμενης χρηματοδότησης κ.λπ.
και υποβάλλονται στον ιστότοπο https://stargrowth.eu/ έως τις 26 Ιουλίου 2023 , 17:00 CET.
Πληροφορίες:
EUROPEAN PROFILES AE, Αναστασία Μήτσα, τηλ. 210 82 10 895, e-mail: [email protected]

Η Ανοιχτή Πρόσκληση STAR GROWTH αποτελεί μέρος των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του έργου Star
Growth, «Βιώσιμα Εργαλεία και Δραστηριότητες για τον Αγροτουρισμό και την Ανάπτυξη των ΜΜΕ
Οικοτουρισμού», SMP-COSME-2021-TOURSME, συμφωνία επιχορήγησης με αριθμό 101085746, που
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα για την Ενιαία Αγορά της ΕΕ. Το έργο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του
2023 και στοχεύει στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους
τομείς του αγροτικού τουρισμού και του οικοτουρισμού στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βουλγαρία, τη
Σλοβενία, τη Ρουμανία και την Ιταλία, παρέχοντας τεχνική και οικονομική υποστήριξη, ενισχύοντας
παράλληλα την ευαισθητοποίηση, την ανάπτυξη, και την ικανότητά τους στον τομέα των βιώσιμων
καινοτομιών.
Αυτό το άρθρο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες
που εκφράζονται είναι μόνο του συγγραφέα ή των συγγραφέων, και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα
εκείνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας και του Εκτελεστικού
Οργανισμού ΜΜΕ. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν
υπεύθυνες για αυτές.

Τα σχόλια είναι κλειστά.