Ειδησεογραφικό site

Μήνυμα του Γιάννη Κουράκη για την παγκόσμια ημέρα του νερού 2022

Η Παγκόσμια Ημέρα Νερού αναδεικνύει τη στενή σχέση του φυσικού αυτού
πόρου με τον άνθρωπο και όλους τους ζώντες οργανισμούς του πλανήτη μας.
Διαπιστώνουμε ότι απέχουμε ακόμα πολύ από το να προσεγγίσουμε την
επίτευξη του Στόχου της Βιώσιμης Ανάπτυξης για «νερό και αποχέτευση για όλους
έως το 2030» καθώς δύο δισεκατομμύρια συνάνθρωποί μας σήμερα ζουν χωρίς
πρόσβαση σε ασφαλές και ποιοτικό πόσιμο νερό.
Ακόμα και στην Περιφέρεια μας υπάρχουν οικιστικές ενότητες που δεν
έχουν εξασφαλίσει ακόμα συνεχή ροή στο δίκτυο.
Το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού 2022 είναι τα Υπόγεια ύδατα τα
οποία είναι μεν αόρατα, αλλά η επίδρασή τους είναι ορατή παντού.
Αποτελούν μια ζωτικής σημασίας πηγή που παρέχει σχεδόν το ήμισυ του
συνόλου του πόσιμου νερού παγκοσμίως, περίπου το 40% του νερού για την
αρδευόμενη γεωργία και περίπου το 1/3 του νερού που απαιτείται για τη
βιομηχανία.

ΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ,ΕΝΑΣ ΚΡΥΜΜΕΝΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ

Μακριά από τα μάτια μας, κάτω από τα πόδια μας, τα υπόγεια νερά είναι
ένας κρυμμένος θησαυρός που εμπλουτίζει τη ζωή μας.
Συντηρεί τα οικοσυστήματα, διατηρεί τη βασική ροή των ποταμών και
αποτρέπει την καθίζηση της γης και τη διείσδυση του θαλασσινού νερού.
Καθώς η κλιματική αλλαγή επιδεινώνεται, τα υπόγεια ύδατα θα γίνονται
όλο και πιο κρίσιμα για την βιωσιμότητα των πόλεων και της αγροτικής
οικονομίας.
Είναι πλέον κρίσιμο να συνεργαστούμε όλοι οι συναρμόδιοι φορείς για τη
βιώσιμη διαχείριση αυτού του πολύτιμου πόρου.
Το κύριο μήνυμα της εκστρατείας μας εστιάζει στην εξερεύνηση, στην
προστασία και στη βιώσιμη χρήση των υπόγειων υδάτων καθώς είναι κεντρικής
σημασίας για την επιβίωση και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την
κάλυψη των αναγκών ενός αυξανόμενου πληθυσμού.

 

ΝΑ ΕΝΤΑΘΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να ενταθούν τα μέτρα για την πρόληψη και
τον έλεγχο της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων όπως προβλέπεται από τις
ευρωπαϊκές οδηγίες.
Ειδικότερα, θα πρέπει να τηρούνται όλα τα βασικά μέτρα για την
αντιμετώπιση των πιέσεων που ασκούνται στους υδροφόρους ορίζοντες από όλους
τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας.
Προς αυτή την κατεύθυνση η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα συμβάλλει στην
ανάπτυξη ενός συστήματος αποτελεσματικής διακυβέρνησης του κύκλου του
νερού γιατί αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την προώθηση μια
Ολοκληρωμένης Στρατηγικής διαχείρισης των υδάτων στην Κρήτη.

Τα σχόλια είναι κλειστά.