Ειδησεογραφικό site

Εξωδικαστικός συμβιβασμός: Πώς θα γίνεται – Αναλυτικά η υπουργική απόφαση

Αυτόματη ρύθμιση οφειλών 20.000-50.000 ευρώ με διαγραφή προσαυξήσεων – Ποιοι δικαιούνται έως 120 δόσεις στην εφορία

Αυτόματη διαγραφή τόκων υπερημερίας και κάθε είδους προστίμων της εφορίας με εξόφληση σε 120 δόσεις προβλέπει η αυτοματοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών για ποσά έως 50.000 ευρώ που προβλέπεται με κοινή υπουργική απόφαση.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, για τις συγκεκριμένες οφειλές επιχειρήσεων που θα υποβάλουν αίτηση ρύθμιση μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού θα διαγράφονται:

-Το σύνολο των τόκων υπερημερίας για τα τραπεζικά δάνεια

-Το 95% των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση. Απαραίτητη προϋπόθεση στην περίπτωση αυτή είναι η βασική οφειλή του εν λόγω πιστωτή να ξεπερνά το ελάχιστο ποσό των 20.000 ευρώ, στο οποίο δεν προσμετρώνται τυχόν οφειλές που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 15 του Ν.4469/2017.

-Το 85% των απαιτήσεων του Δημοσίου και των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης  από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Απαραίτητη προϋπόθεση στην περίπτωση αυτή είναι η βασική οφειλή ανά πιστωτή της κατηγορίας αυτής να ξεπερνά το ελάχιστο ποσό των 3.000 ευρώ στο οποίο δεν προσμετρώνται τυχόν οφειλές που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 15 του Ν.4469/2017.

Οι οφειλές που θα απομένουν μετά τη διαγραφή θα διακανονίζονται σε μέχρι 120 δόσεις για τις τράπεζες, την εφορία και τα ταμεία. Για του υπόλοιπους πιστωτές (π.χ. πελάτες μιας επιχείρησης ή προμηθευτές) θα γίνονται το ανώτερο μέχρι 24 δόσεις, ενώ ειδικά για τις απαιτήσεις εργαζομένων θα γίνονται μέχρι 12 δόσεις.

Για τις οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ταμεία οι οποίες δεν ξεπερνούν τις 3.000 ευρώ ανά πιστωτή, θα γίνονται μέχρι 36 δόσεις, χωρίς διαγραφή προσαυξήσεων.

Εάν οι οφειλέτες δεν αποδέχονται την αυτοματοποιημένη ρύθμιση, θα συνεχίζεται κανονικά η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Αναλυτικά, η κοινή υπουργική απόφαση έχει ως εξής:

«Θέμα: «Απλοποιημένη Διαδικασία Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) στο πλαίσιο υπαγωγής τους στο Ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α’ 62)»

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 3 Ν. 4469/2017 (ΦΕΚ 62 Α’) «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις».
2. Του αρ. 27 (παρ. 2 ε, περ. iv) του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 A΄) «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το αρ. πρώτο του Π.δ. 63/2005 “Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 A΄).
3.Τις διατάξεις του Π.Δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α ́185), όπως ισχύει.
4.Το υπ ́ αρ. 123/2016 Προεδρικό Διάταγμα «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», (Α ́208).
5.Το υπ ́αρ. 125/2016 Προεδρικό Διάταγμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», (Α ́116).
6. Την υπ’ αρ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).
7.Τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α’) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».
8.Τις με αρ. Υ155/11-7-2016 (ΦΕΚ 362/ΥΟΔΔ/11-7-2016) και 120938/Ζ1 (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/408/27716) αποφάσεις του Πρωθυπουργού περί διορισμού του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.
9.Την ανάγκη θέσπισης απλοποιημένης διαδικασίας ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) στο πλαίσιο της υπαγωγής τους στο Ν. 4469/2017.
10.  Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
Αντικείμενο Ρύθμισης
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση απλοποιημένης διαδικασίας ρύθμισης των οφειλών επιχειρήσεων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4469/2017 το ύψος των οποίων δεν ξεπερνά συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€).

Άρθρο 2
Απλοποιημένη Διαδικασία Υπαγωγής στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4469/2017
1.Η αίτηση για την υπαγωγή γίνεται με τη διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών και υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον οφειλέτη, μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. www.keyd.gov.gr με τη διαδικασία που ορίζεται στην ΚΥΑ υπ’ αριθμ. …………… «Λειτουργικές Προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων Ν. 4469/2017 (ΦΕΚ Α’ 62)» και με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (εφεξής το Σύστημα).
2.Κατά την απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης των οφειλών επιχειρήσεων δεν έχουν εφαρμογή τα άρθρα 15, 16 και 17 παρ. 2 και παρ. 16 έως 38 της ανωτέρω ΚΥΑ.

Άρθρο 3
Τυποποιημένος Τρόπος Αξιολόγησης Βιωσιμότητας
Η τυποποιημένη αξιολόγηση βιωσιμότητας για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας, ταυτίζεται με την πλήρωση των κριτηρίων  επιλεξιμότητας του άρθρου 3 του Ν.4469/2017.

Άρθρο 4
Πρόταση τυποποιημένης λύσης- Υποχρεωτικοί κανόνες
1.Μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας, η πρόταση του οφειλέτη, καθώς και οι τυχόν αντιπροτάσεις ρύθμισης οφειλών των συμμετεχόντων πιστωτών, που παράγονται με τυποποιημένο τρόπο, υπόκεινται στους ακόλουθους υποχρεωτικούς κανόνες:
α) Περιλαμβάνει αφαίρεση των ακόλουθων ποσών ανά πιστωτή:
αα) του συνόλου των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα.
ββ) ποσοστού ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση. Απαραίτητη προϋπόθεση στην περίπτωση αυτή είναι η βασική οφειλή του εν λόγω πιστωτή να ξεπερνά το ελάχιστο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ  (20.000,00 €), στο οποίο δεν προσμετρώνται τυχόν οφειλές που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 15 του Ν.4469/2017.
γγ) ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Απαραίτητη προϋπόθεση στην περίπτωση αυτή είναι η βασική οφειλή ανά πιστωτή της κατηγορίας αυτής να ξεπερνά το ελάχιστο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ  (3.000,00 €), στο οποίο δεν προσμετρώνται τυχόν οφειλές που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 15 του Ν.4469/2017.
β) Η  μηνιαία δόση που θα προτείνεται δεν δύναται να είναι κατώτερη από το ποσό των πενήντα (50) ευρώ ανά πιστωτή.
γ) Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων στην περίπτωση των θεσμικών πιστωτών (ήτοι τα τραπεζικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης) δεν δύναται να ξεπερνά το ανώτατο όριο των εκατόν είκοσι (120) δόσεων, ενώ για τους λοιπούς πιστωτές δεν δύναται να ξεπερνά το ανώτατο όριο των είκοσι τεσσάρων (24) δόσεων. Εξαιρετικά, στην περίπτωση των οφειλών που προέρχονται από συμβάσεις παροχής εργασίας, ανεξαρτήτως του τύπου της σύμβασης, οι προτεινόμενες δόσεις δεν δύνανται να ξεπερνούν το ανώτατο όριο των έξι (6) δόσεων.  Σε περίπτωση αντιπροτάσεων από τους ως άνω θεσμικούς πιστωτές, ο αριθμός των δόσεων θα είναι κοινός για κάθε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες πιστωτών.
δ) Προκειμένου για τα τραπεζικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, το επιτόκιο για την καταβολή του ποσού της οφειλής σε δόσεις δεν δύναται να ξεπερνά το όριο του επιτοκίου euribor τριμήνου, πλέον περιθωρίου 5%, και, εάν βαρύνεται με την εισφορά του ν. 128/1975, η εισφορά αυτή προσαυξάνει το επιτόκιο της ρύθμισης. Εναλλακτικά, θα δίνεται η δυνατότητα άτοκης εξόφλησης του ποσού της οφειλής σε δόσεις που θα ανέρχονται κατ’ ανώτατο όριο σε δώδεκα (12).
ε) Στην περίπτωση οφειλών προς το Δημόσιο ή/και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες δεν ξεπερνούν το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €) ανά πιστωτή, στο οποίο δεν προσμετρώνται τυχόν οφειλές που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 15 του Ν.4469/2017, ο αριθμός των ανώτατων δόσεων που θα προταθούν τυποποιημένα για τους εν λόγω πιστωτές δεν δύναται να ξεπερνά το ανώτατο όριο των τριάντα έξι (36) δόσεων, δεν θα επιβαρύνονται με τόκο και δεν θα περιλαμβάνουν την αφαίρεση κανενός ποσού από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (ββ) και (γγ) του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 5
Μη αποδοχή της τυποποιημένης πρότασης
Σε περίπτωση που οι αντιπροτάσεις των συμμετεχόντων πιστωτών δεν γίνουν αποδεκτές από τον οφειλέτη, η διαδικασία συνεχίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 8 του Ν.4469/2017 και στην ΚΥΑ υπ’ αριθμ. …………… «Λειτουργικές Προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων Ν. 4469/2017 (ΦΕΚ Α’ 62)».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

Τα σχόλια είναι κλειστά.