Ειδησεογραφικό site

Σωρεία παραλήψεων του δήμου διαπιστώνει η έκθεση των ελεγκτών στην υπόθεση του λούνα παρκ

Σοβαρές παραλείψεις του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης διαπιστώνει στο πόρισμά του το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ), σχετικά με την εξέταση τήρησης της νομιμότητας λειτουργίας του λούνα παρκ. Το πόρισμα παρέλαβε σήμερα, Δευτέρα, ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης από τον γενικό γραμματέα του ΣΕΕΔΔ.

Οι διαπιστώσεις σχετικά με τη νομιμότητα εγκατάστασης και λειτουργίας του λουνα παρκ, όπως περιγράφονται στο πόρισμα, είναι  οι εξής:

 • Η παραχώρηση – εκμίσθωση από τον δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης κοινόχρηστων χώρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του λούνα παρκ επί του δημοτικού πάρκου Αφροδίτης (Διομήδη Κομνηνού) το 2013, καθώς και έναντι της υπεραγοράς στο τέρμα της Λ. Κύπρου παλαιότερα (2011), με απευθείας συμφωνία, έγινε μη νόμιμα. Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου στηρίχθηκαν σε διατάξεις που δεν εφαρμόζονται για την εγκατάσταση και λειτουργία λούνα παρκ, αλλά μόνο σε περιπτώσεις παραχώρησης δημοτικών χώρων για επιστημονικούς ή καλλιτεχνικούς σκοπούς.
 • Δεν εκδόθηκε άδεια λειτουργίας και εγκατάστασης λούνα παρκ στην «HAPPY FUN ΕΠΕ» από το Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης και συνεπώς η μισθώτρια εταιρεία μη νομίμως εγκατέστησε και λειτούργησε στον παραχωρηθέντα κατά τα ανωτέρω δημοτικό χώρο τη δραστηριότητα λούνα παρκ, καθ’ όλη τη διάρκεια χρήσης του συγκεκριμένου χώρου.
 • Ο χώρος που χρησιμοποιούσε η εταιρεία ήταν 2.450 τμ έναντι των 700 τμ που είχαν μισθωθεί.
 • Δεν υποβλήθηκε από τη μισθώτρια εταιρεία αίτηση για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης και άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας λούνα παρκ, παρά τη μίσθωση του χώρου για τον σκοπό αυτό και την εγκατάσταση και λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας.
 • Οι υπηρεσίες και τα όργανα του δήμου, παρά το γεγονός ότι εισέπρατταν τακτικά το μίσθωμα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, δεν προέβησαν σε καμία ενέργεια για την αποκατάσταση της νομιμότητας και συγκεκριμένα στην πρόσκληση του ενδιαφερόμενου (μισθωτή) για την υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών αδειοδότησης της εγκατάστασης, άλλως στην αποβολή του από τον παραχωρηθέντα χώρο και τη μονομερή άρση της σχετικής παραχώρησης.
 • Λόγω του ότι δεν εκδόθηκε ποτέ άδεια λειτουργίας και εγκατάστασης λούνα παρκ δεν ελέγχθηκαν αν ο παραχωρηθείς χώρος πληροί τις ελάχιστες αποστάσεις από νόμιμες κατοικίες, ούτε εξετάστηκαν κρίσιμα ζητήματα, όπως η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει γειτνίαση της εγκατάστασης με δασικού χαρακτήρα έκταση, καθώς και η επίδραση της επίμαχης εγκατάστασης στις εν γένει λειτουργίες της πόλης.
 • Παρά τη δραστηριοποίηση της επιχείρησης άνευ αδείας εγκατάστασης και λειτουργίας, γεγονός που ήταν στις υπηρεσίες του δήμου γνωστό, ο δήμος δεν προέβη σε καμία ενέργεια για τη σφράγιση των εγκαταστάσεων που λειτουργούσαν μη νόμιμα, κατά παράβαση του νόμου που ορίζει ότι ο δήμαρχος όφειλε, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη διαπίστωση της άνευ αδείας λειτουργίας, να παράσχει στο αρμόδιο όργανο (ΑΤ Ελληνικού) την εντολή για τη σφράγιση της εγκατάστασης.
 • Λόγω της ανεξέλεγκτης λειτουργίας της επιχείρησης, δεν διασφαλίσθηκαν οι απαιτούμενες συνθήκες ασφάλειας καθ’ όσον όπως προέκυψε από τις διενεργηθείσες αυτοψίες, η φουσκωτή πισίνα που συνδέεται με το θανατηφόρο ατύχημα, που έλαβε χώρα στο εν λόγω λούνα παρκ στις 27-4-2014, τοποθετήθηκε παράλληλα με τον άξονα της Λ. Κύπρου, σε μικρή απόσταση από το οδόστρωμα χωρίς προστατευτικό κιγκλίδωμα και στο χώρο υπήρχαν υπέργειες και υπόγειες καλωδιώσεις μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και διάσπαρτα αδρανή ή μη υλικά.
 • Το πάρκο βρίσκεται σε θέση που κατά το παρελθόν υπήρχε ρέμα, το οποίο δεν υφίσταται πλέον, καθώς στη θέση του δημιουργήθηκαν οικοδομικά τετράγωνα και οδοί, δενδροφυτεύτηκε και αποτελεί έναν χώρο πρασίνου, 15 στρεμμάτων, περίπου, όπως αποτυπώνεται στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του πρώην δήμου Ελληνικού.
 • Μέρος της εγκατάστασης του λούνα παρκ ηλεκτροδοτείται από παροχή ρεύματος του δήμου, ενώ δεν είχε χορηγηθεί παροχή ρεύματος για ηλεκτροδότηση υπαίθριου λούνα παρκ στη συμβολή των οδών Κύπρου και Αφροδίτης, στο πάρκο Αφροδίτης του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, σύμφωνα με τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ).
 • Παρά το γεγονός ότι από τον Μάρτιο του 2014 υπάλληλος του δήμου είχε ενημερώσει ότι είχε λήξει ο χρόνος της σύμβασης και δεν είχε υποβληθεί αίτημα παράτασης, ο χώρος εξακολουθούσε να χρησιμοποιείται από την εταιρία ως λούνα παρκ και έπρεπε να επιβάλλει τις προβλεπόμενες συμβατικές κυρώσεις και όχι να εισπράξει μίσθωμα ενός μήνα παραπάνω, καθώς η ίδια η σύμβαση προέβλεπε προσαύξηση 100% του μισθώματος, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου δεν προέβησαν, ως όφειλαν, σε καμία ενέργεια για την αποβολή της μισθώτριας εταιρείας από το μίσθιο και την απόδοση της χρήσης του στο Δήμο.
 • Η ίδια εταιρεία είχε μισθώσει δημοτικούς χώρους (1.750 τμ) από τον ίδιο δήμο και δραστηριοποιήθηκε εγκαθιστώντας και λειτουργώντας λούνα παρκ και κατά το παρελθόν (2011) με ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, έναντι μηνιαίου μισθώματος 2.000 ευρώ, με την ίδια ακριβώς διαδικασία και είχε υπογραφεί συμφωνητικό μεταξύ του Δημάρχου και της επιχείρησης.
 • Οι υπηρεσίες και τα όργανα του δήμου, παρά την άνευ αδείας λειτουργίας της επιχείρησης, δεν μερίμνησαν για τη σφράγιση των εγκαταστάσεων και την άμεση διακοπή λειτουργίας του λούνα παρκ. Η παράλειψη της ανωτέρω οφειλόμενης ενέργειας συνιστά πειθαρχικό αδίκημα και παράβαση καθήκοντος κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα (άρθρο 80 παρ. 6 του ΚΔΚ).
 • Παρά το μέγεθος (2.450 τμ), τη θέση (επί της Λ. Κύπρου και εντός δημοτικού πάρκου), το είδος (έντονος φωτισμός, μουσική κ.λπ.), τη φύση (συνάθροιση κοινού), την ανάπτυξη των εγκαταστάσεων (φουσκωτή πισίνα παράλληλα και σε μικρή απόσταση από τον άξονα της Λ. Κύπρου) και την επί μακρό χρονικό διάστημα δραστηριοποίηση του λούνα παρκ, δεν πραγματοποιήθηκε κανένας έλεγχος και δεν βεβαιώθηκε, έως την έναρξη του ελέγχου, καμία παράβαση για τη μη νόμιμη λειτουργία της εγκατάστασης από το Δήμο.

Επιπλέον, το πόρισμα του ΣΕΕΔΔ, το οποίο διαπιστώνει και ορισμένα κενά στην υφιστάμενη σχετική νομοθεσία, προτείνει:

 • Να εξεταστεί από το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας η θεσμοθέτηση τακτικής επιθεώρησης των εγκαταστάσεων και των στοιχείων που χρησιμοποιούνται για την άσκηση της δραστηριότητας λούνα παρκ, προκειμένου να διασφαλίζεται αδιαλείπτως η ασφαλής λειτουργία και η καταλληλότητα αυτών.
 • Να εξεταστεί από τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη η θεσμοθέτηση αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας να προβαίνει στην άμεση σφράγιση και διακοπή της λειτουργίας επιχειρήσεων, που λειτουργούν χωρίς άδεια.

Ήδη, το πόρισμα του ΣΕΕΔΔ, το οποίο ολοκληρώθηκε σε πέντε ημέρες, διαβιβάστηκε τόσο στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, προκειμένου να συσχετιστεί με την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη και να αναζητηθούν οι τυχόν ποινικές ευθύνες, όσο και στον γενικό γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Μανώλη Αγγελάκα, για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης σε βάρος των αρμοδίων οργάνων του δήμου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «τα συμπεράσματα του πορίσματος είναι αποκαρδιωτικά, το λούνα παρκ δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει λειτουργήσει, κι αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους». Πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Σας μιλάω όχι μόνον ως πολιτικός, αλλά και ως πατέρας τριών ανήλικων παιδιών, τα οποία συχνά πηγαίνουν σε τέτοιους χώρους αναψυχής».

Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης επισήμανε ότι το ζητούμενο δεν είναι μόνο η απόδοση ευθυνών για τη συγκεκριμένη περίπτωση, κάτι που είναι σίγουρο πως θα συμβεί, αλλά και η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι οι χώροι αναψυχής που περνάνε τον ελεύθερο χρόνο τα παιδιά είναι ασφαλείς και δεν θα συμβεί ποτέ ξανά ένα τέτοιο τραγικό περιστατικό.

Συμπλήρωσε ότι «πρόθεση του υπουργείου είναι να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του ΣΕΕΔΔ και να επεκταθεί ο έλεγχος νομιμότητας σε όλα τα μεγάλα θεματικά πάρκα αναψυχής της Αττικής, έτσι ώστε να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι αυτά λειτουργούν σύννομα και στην περίπτωση που αυτό δεν έχει συμβεί, τότε άμεσα να προβούν τα αρμόδια όργανα στις απαιτούμενες ενέργειες».

Απ’ την πλευρά του, ο κ. Νομικός δήλωσε ότι «οι επιθεωρητές κατέβαλαν μεγάλο κόπο, για να ολοκληρωθεί σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα το πόρισμα. Η έκθεση διαπιστώνει παραβάσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας, όσον αφορά την αδειοδότηση και τον έλεγχο λειτουργίας του λούνα παρκ και την παραχώρηση του χώρου που είχε δοθεί από τον δήμο για την λειτουργία αυτής της εγκατάστασης. Παράλληλα, διαπιστώσαμε και ελλείψεις του υφιστάμενου νομικού πλαισίου. Στην έκθεση του Σώματος περιλαμβάνονται προτάσεις και για την αποκατάσταση της νομιμότητας, αλλά και για την βελτίωση του νομικού πλαισίου».

Τα σχόλια είναι κλειστά.