Ειδησεογραφικό site

Απίστευτη κοροϊδία με τα «κόκκινα δάνεια»: Ζητάνε από τον δανειολήπτη να επιστρέφει την επιδότηση του Δημοσίου!

41

Στο αέρα βρίσκεται η συνεισφορά του Ελληνικού Δημοσίου στο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών των ευπαθών ομάδων, καθώς σύμφωνα με τις νομοτεχνικές βελτιώσεις που κατέθεσε ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης στη Βουλή, όποιος ευάλωτος δανειολήπτης αιτηθεί κρατικής ενίσχυσης για τα τρία χρόνια που προβλέπει το νέο πλαίσιο, ώστε το κράτος να πληρώνει μέρος της δόσης την οποία πρέπει εκείνος να δώσει στην τράπεζα, θα επωμίζεται την υποχρέωση να την αποπληρώσει στο μέλλον!

Η διαφορά δηλαδή θα κεφαλαιοποιείται και θα προσμετράται στη συνολική οφειλή του δανειολήπτη, ο οποίος και θα πρέπει να την αποπληρώσει.

Αντίθετα διατηρείται η διάταξη σύμφωνα με την οποία μόνο για το 2016, το δημόσιο θα καλύπτει τη διαφορά του ποσού ανάμεσα στη δόση που θα ορίσει το δικαστήριο, και των χρημάτων που τελικά θα καταβάλει.

Ειδικότερα, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016, το Δημόσιο έχει τη δυνατότητα να προβεί σε μερική κάλυψη της διαφοράς μεταξύ του ποσού που καταβάλλει ο οφειλέτης, που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου, και του ποσού που ορίζεται στο σχέδιο διευθέτησης οφειλών. Στην περίπτωση αυτή, το σχέδιο διευθέτησης οφειλών θεωρείται ότι εξυπηρετείται και οποιοδήποτε μη καταβληθέν ποσό κεφαλαιοποιείται στο υπολειπόμενο ποσό του σχεδίου διευθέτησης οφειλών.

Μια ακόμη αλλαγή που προβλέπουν οι τροποποιήσεις που κατέθεσε ο κ. Σταθάκης, είναι ότι η αξία του ακινήτου δεν θα καθορίζεται από ανεξάρτητους εκτιμητές αλλά με βάση οδηγίες της Τράπεζας της Ελλάδος.

Επίσης, στις ίδιες νομοτεχνικές βελτιώσεις προβλέπεται ότι η εφαρμογή των διατάξεων σχεδίου νόμου που αφορά στα κόκκινα στεγαστικά δάνεια αρχίζει από 1.1.2016 και δεν καταλαμβάνει εκκρεμείς υποθέσεις, καθώς και αιτήσεις που έχουν κατατεθεί έως και 31.12.2015.

Αναλυτικότερα, οι αλλαγές είναι οι εξής:

1. Η δόση που θα πρέπει να καταβάλει ο οφειλέτης θα προσδιοριστεί στο μέγιστο της ικανότητας αποπληρωμής.

2. Ο οφειλέτης πρέπει να καταβάλλει ποσό τέτοιο ώστε οι πιστωτές του δεν θα βρεθούν, χωρίς τη συναίνεση τους, σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης, δηλαδή δεν θα εισπράξουν χαμηλότερο τίμημα από την εμπορική αξία, εκτός και αν συναινέσουν σε χαμηλότερο ποσό.

3. Ο οφειλέτης πρέπει να είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης, βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών.

4. Οι οφειλέτες που ανήκουν στην ευπαθή ομάδα, πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Ελληνικό Δημόσιο για την μερική κάλυψη του ποσού της μηνιαίας καταβολής του σχεδίου διευθέτησης οφειλών. Επίσης υποχρεούνται να καταβάλουν το μέγιστο της δυνατότητας αποπληρωμής του και σε κάθε περίπτωση υποχρεούται στην καταβολή ελάχιστης συνεισφοράς.

5. Η συνεισφορά του Ελληνικού Δημοσίου στο παραπάνω σχέδιο διευθέτησης οφειλών δεν μπορεί να υπερβαίνει σε διάρκεια τα τρία έτη, και καταβάλλεται στους πιστωτές, υπό την προϋπόθεση ότι ο οφειλέτης παραμένει συνεπής στην καταβολή της ελάχιστης συνεισφοράς.

ΟΙ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Νομοτεχνικές βελτιώσεις στο σχέδιο νόμου

«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ»

1. Ο τίτλος του δεύτερου κεφαλαίου αντικαθίσταται ως εξής: «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3869/2010 (Α ΄ 130) ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ».

2. Στην τροποποιούμενη με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του σχεδίου νόμου

παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010 μετά τη φράση «πρόταση

εκκαθάρισης» προστίθεται η φράση «και σχέδιο διευθέτησης οφειλών».

3. Η περίπτωση δ΄ της τροποποιούμενης με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του

σχεδίου νόμου παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010, αναδιατυπώνεται

«δ) ο οφειλέτης είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης, βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας

Τραπεζών, όπου αυτός εφαρμόζεται.»

4. Στην τροποποιούμενη με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του σχεδίου νόμου

παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010 διαγράφεται η φράση «Σε αυτήν την

περίπτωση το σχέδιο ρύθμισης δεν θα πρέπει παραβλάπτει τη συλλογική

ικανοποίηση των πιστωτών».

5. Στην τροποποιούμενη με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του σχεδίου νόμου

παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010 η φράση «Η συλλογική ικανοποίηση

των πιστωτών θεωρείται ότι παραβλάπτεται αν το σχέδιο ρύθμισης προβλέπει ότι οι

πιστωτές θα βρεθούν σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα

βρίσκονταν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης» αναδιατυπώνεται ως εξής:

«Το σχέδιο διευθέτησης οφειλών θα προβλέπει ότι ο οφειλέτης θα καταβάλει το

μέγιστο της δυνατότητας αποπληρωμής του και ότι καταβάλλει ποσό τέτοιο ώστε οι

πιστωτές του δεν θα βρεθούν, χωρίς τη συναίνεση τους, σε χειρότερη οικονομική

θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση αναγκαστικής

6. Στην τροποποιούμενη με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του σχεδίου νόμου

παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010 διαγράφονται οι περίοδοι:

«Η εκτίμηση του ποσού που αντιστοιχεί στην τιμή του ακινήτου σε περίπτωση

αναγκαστικής εκτέλεσης γίνεται από ειδικό εμπειρογνώμονα ο οποίος επιλέγεται

από το αρμόδιο δικαστήριο εντός 30 ημερών από την ολοκλήρωση της κατάθεσης

της αίτησης της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου  από το Ειδικό

Μητρώο Εμπειρογνωμόνων το οποίο συστήνεται με απόφαση των Υπουργών

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Δικαιοσύνης μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015.

Ο ειδικός εμπειρογνώμων οφείλει το αργότερο τριάντα ημέρες πριν από τη

συζήτηση της αίτησης να υποβάλει την εκτίμηση του στη γραμματεία του αρμόδιου

δικαστηρίου και αποτελεί στοιχείο του φακέλου του αιτούντος.»

7. Στην τροποποιούμενη με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του σχεδίου νόμου

παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010 η φράση: «Με πράξη της Τράπεζας

της Ελλάδος η οποία θα εκδοθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015 ορίζονται οι

κατευθύνσεις οι οποίες λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της μέγιστης

ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη.» αναδιατυπώνεται ως εξής:

«Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος η οποία θα εκδοθεί εντός τριάντα ημερών

από τη δημοσίευση του παρόντος ορίζονται η διαδικασία και τα κριτήρια που

λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της μέγιστης ικανότητας αποπληρωμής

του οφειλέτη και τον προσδιορισμό του ποσού το οποίο θα ελάμβαναν οι πιστωτές

σε περίπτωση αναγκαστική εκτέλεσης, καθώς και για τον προσδιορισμό της

ενδεχόμενης ζημίας των πιστωτών.»

8. Στην τροποποιούμενη με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του σχεδίου νόμου

παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010, οι περίοδοι «Ο οφειλέτης

ενυπόθηκου στεγαστικού δανείου στο πρόσωπο του οποίου … στις μηνιαίες

καταβολές του οφειλέτη, όπως αυτές έχουν καθοριστεί για τα επόμενα έτη του

σχεδίου ρύθμισης.» αντικαθίστανται ως εξής:

«Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018,  στις περιπτώσεις κατά τις οποίες στο πρόσωπου

του οφειλέτη πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις α) το συγκεκριμένο

ακίνητο χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του, β) το μηνιαίο διαθέσιμο  οικογενειακό

του εισόδημα υπολείπεται ή είναι ίσο των ευλόγων δαπανών διαβίωσης, όπως

αυτές προσδιορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 5 του παρόντος, γ) η αντικειμενική

αξία της κύριας κατοικίας του κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης δεν υπερβαίνει

τις εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ (120.000 €) για τον άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένη

κατά σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000 €) για τον έγγαμο οφειλέτη και κατά είκοσι

χιλιάδες ευρώ (20.000 €) ανά τέκνο και μέχρι τρία τέκνα, δ) είναι συνεργάσιμος

δανειολήπτης, βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, όπου αυτός εφαρμόζεται

και ε) βρίσκεται σε πραγματική αδυναμία πληρωμής των μηνιαίων καταβολών όπως

αυτές ορίζονται στο σχέδιο διευθέτησης οφειλών της προηγούμενης παραγράφου,

διασφαλίζεται, ότι οι πιστωτές δεν θα βρεθούν, χωρίς τη συναίνεση τους, σε

χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση

αναγκαστικής εκτέλεσης, με τον ακόλουθο τρόπο. Ο οφειλέτης δύναται, να

υποβάλει αίτηση στο Ελληνικό Δημόσιο για την μερική κάλυψη του ποσού της

μηνιαίας καταβολής του σχεδίου διευθέτησης οφειλών του παρόντος άρθρου,  το

οποίο ορίζει  η δικαστική απόφαση. Ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει το

μέγιστο της δυνατότητας αποπληρωμής του και σε κάθε περίπτωση υποχρεούται

στην καταβολή ελάχιστης συνεισφοράς. Η συνεισφορά του Ελληνικού Δημοσίου στο

παραπάνω σχέδιο διευθέτησης οφειλών δεν μπορεί να υπερβαίνει σε διάρκεια τα

τρία έτη, και καταβάλλεται στους πιστωτές, υπό την προϋπόθεση ότι ο οφειλέτης

παραμένει συνεπής στην καταβολή της ελάχιστης συνεισφοράς. Με απόφαση των

Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών η οποία θα

εκδοθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2015, καθορίζονται τα κριτήρια προσδιορισμού του

ύψους της συνεισφοράς του Δημοσίου, της ελάχιστης συνεισφοράς του οφειλέτη

καθώς και οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογή της παρούσας.

Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016 το Δημόσιο έχει τη δυνατότητα να προβεί σε μερική

κάλυψη της διαφοράς μεταξύ του ποσού που καταβάλλει ο οφειλέτης, που πληροί

τις παραπάνω προϋποθέσεις και του ποσού που ορίζεται στο σχέδιο διευθέτησης

οφειλών. Στην περίπτωση αυτή το σχέδιο διευθέτησης οφειλών θεωρείται ότι

εξυπηρετείται και οποιοδήποτε μη καταβληθέν ποσό κεφαλαιοποιείται στο

υπολειπόμενο ποσό του σχεδίου διευθέτησης οφειλών. »

9. Στην τροποποιούμενη με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του σχεδίου νόμου

παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010 διαγράφεται η περίοδος:

«Σε περίπτωση που οι πραγματοποιηθείσες καταβολές του οφειλέτη στους

πιστωτές από 1.1.2017 και μέχρι το τέλος της συνεισφοράς του Ελληνικού Δημοσίου

υπολείπονται αυτών που ορίστηκαν με την απόφαση του δικαστηρίου, το

υπολειπόμενο ποσό εξοφλείται από το Ελληνικό Δημόσιο.»

10. Στην τροποποιούμενη με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του σχεδίου νόμου

παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010, στην τρίτη παράγραφο αυτής, μετά

τη φράση «από το Ελληνικό Δημόσιο στους πιστωτές» προστίθεται η φράση: «για το

11. Στην τροποποιούμενη με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του σχεδίου νόμου

παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010, στην τέταρτη παράγραφο αυτής,

διαγράφεται η φράση: «Η ρύθμιση της παρ. 2 του άρθρου 9 δεν μπορεί να

συμπίπτει χρονικά με την αποπληρωμή κατά το άρθρο 8 παρ. 2.»

12. Στην τροποποιούμενη με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του σχεδίου νόμου

παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010 οι περίοδοι «Αν κατά τη διάρκεια της

εκτέλεσης του σχεδίου ρύθμισης … όπως αποτυπώνεται στη δικαστική απόφαση.»

αναδιατυπώνεται ως εξής:

«Αν κατά τη διάρκεια της αποπληρωμής του σχεδίου διευθέτησης οφειλών, ο

οφειλέτης πωλήσει την κύρια κατοικία του και το τίμημα από την πώληση

υπερβαίνει το ποσό της διευθετημένης δανειακής οφειλής, όπως αυτή καθορίζεται

από τη δικαστική απόφαση, για την οποία έχει εγγραφεί προσημείωση ή υποθήκη

στην κύρια κατοικία, τότε το ήμισυ της διαφοράς κατανέμεται υπέρ των ενέγγυων κ

προνομιούχων πιστωτών. Σε κάθε περίπτωση το ποσό το οποίο λαμβάνει ο κάθε

πιστωτής από την παραπάνω κατανομή, δεν μπορεί να είναι ανώτερο του ποσού

που θα λάμβανε δυνάμει του σχεδίου διευθέτησης οφειλών.»

13. Στην τροποποιούμενη με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του σχεδίου νόμου

περίπτωση α’ της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 οι λέξεις «της

παραγράφου 2» αντικαθίστανται με τις λέξεις: «της παραγράφου 3».

14. Στην τροποποιούμενη με την παράγραφο 8 του άρθρου 14 του σχεδίου νόμου

παράγραφο 4 του άρθρου 10 του ν. 3869/2010 η φράση: «της τριετούς περιόδου

χάριτος» αντικαθίστανται με τη φράση: «αποπληρωμής του σχεδίου διευθέτησης

15. Στο τέλος του άρθρου 14 προστίθενται νέες παράγραφοι 10 και 11 ως εξής:

«10. Στο εδάφιο γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Ν. 3869/2010 (ΦΕΚ Α 130)

οι λέξεις «και ο σύζυγος αυτού δεν διαθέτει ακίνητο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί

ως κατοικία» διαγράφονται και στο τελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγράφου, η

φράση «χρησιμοποιηθεί ως κατοικία» αντικαθίσταται ως εξής: «χρησιμοποιηθεί ως

11. Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.1.2016 και δεν καταλαμβάνει

εκκρεμείς υποθέσεις καθώς και αιτήσεις που έχουν κατατεθεί έως και 31.12.2015.»

Αθήνα, 19.11.2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Τα σχόλια είναι κλειστά.