Ειδησεογραφικό site

Βουλή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

32

Κατατέθηκε σήμερα , προς ψήφιση, στη Βουλή από τον υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, το Σχέδιο Νόμου με την ονομασία «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις».

Το νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων καθιερώνει τον Ενιαίο Αριθμό Εκπαίδευσης για κάθε πολίτη, που έχει εισαχθεί σε οποιαδήποτε βαθμίδα εκπαίδευσης στην ημεδαπή. Ο Ενιαίος Αριθμός Εκπαίδευσης αντικαθιστά τους νυν ισχύοντες αριθμούς μητρώου που χρησιμοποιούνται στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης. 

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, στόχος είναι να δημιουργηθεί «ένα χρήσιμο εργαλείο παραγωγής δημόσιων πολιτικών», που θα παρακολουθεί το φαινόμενο της σχολικής διαρροής, ενώ θα διευκολύνει την εκπόνηση πολιτικών για την αποτροπή της. Το σύστημα θα συνδέεται με άλλα πληροφοριακά συστήματα (π.χ. με το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ») και θα μπορεί να αποδίδει ανώνυμα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη δυνατότητα απορρόφησης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας καθώς και την μαθητική και ακαδημαϊκή διαδρομή τους.

Η ίδρυση παρατηρητηρίου σχετικά με την εκπαιδευτική διαδρομή των πολιτών και τη σύνδεσή της με την αγορά εργασίας προσφέρει στατιστικά δεδομένα, αξιοποιήσιμα για την εκπόνηση αποτελεσματικότερων δημόσιων πολιτικών.

Τι αναφέρει η ρύθμιση 

Η ρύθμιση αναφέρει: «Καθιερώνεται Ενιαίος Αριθμός Εκπαίδευσης, ο οποίος εκδίδεται βάσει του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, είναι αμετάβλητος για κάθε φυσικό πρόσωπο και διατηρείται και μετά την περάτωση των σπουδών. Ο Ενιαίος Αριθμός Εκπαίδευσης αποδίδεται με την κατά το πρώτον είσοδο του προσώπου σε οποιαδήποτε βαθμίδα εκπαίδευσης της ημεδαπής, δημόσιας ή ιδιωτικής. Ο Ενιαίος Αριθμός Εκπαίδευσης αντιστοιχεί σε σχετική εξατομικευμένη εγγραφή του οικείου πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» .

Με 26 τμήματα το νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Συνολικά 26 τμήματα του νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής θα συμπεριληφθούν στο νέο Μηχανογραφικό που θα συμπληρώσουν φέτος οι υποψήφιοι για τα ΑΕΙ. Πρόκειται για τα εξής τμήματα:

Σχολές και Τμήματα

1. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ιδρύονται οι εξής Σχολές και Τμήματα:

α) Σχολή Μηχανικών, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:

αα) Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών,

ββ) Μηχανικών Βιοϊατρικής,

γγ) Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής,

δδ) Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών,

εε) Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής,

στστ) Μηχανολόγων Μηχανικών,

ζζ) Ναυπηγών Μηχανικών,

ηη) Πολιτικών Μηχανικών.

β) Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:

αα) Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης,

ββ) Διοίκησης Επιχειρήσεων,

γγ) Διοίκησης Τουρισμού,

δδ) Κοινωνικής Εργασίας,

εε) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,

στστ) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία.

γ) Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:

αα) Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας,

ββ) Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής,

γγ) Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης,

δδ) Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών.

δ) Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:

αα) Βιοϊατρικών Επιστημών,

ββ) Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας,

γγ) Εργοθεραπείας,

δδ) Μαιευτικής,

εε) Νοσηλευτικής,

στστ) Φυσικοθεραπείας.

ε) Σχολή Επιστημών Τροφίμων, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:

αα) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

ββ) Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών

Νέοι κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού για τη δευτεροβάθμια 

Στο νομοσχέδιο προβλέπονται νέοι κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι/ες προέρχονται από την ενοποίηση των υφιστάμενων κλάδων. Την ίδρυση των νέων κλάδων υπαγορεύουν νέες εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και λόγοι που ανάγονται στην καλύτερη διαχείριση των υπηρεσιακής φύσης θεμάτων του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Συγκεντρώνονται οι κλάδοι και οι ειδικότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού 

Με την παρ. 2 συγκεντρώνονται σε μία διάταξη οι κλάδοι και οι ειδικότητες στο σύνολο τους του εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου αφενός να διευκολύνεται η Διοίκηση κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της σε θέματα κυρίως του εκπαιδευτικού προσωπικού, αφετέρου να μην δημιουργούνται αμφιβολίες για τους κλάδους και τις ειδικότητες λόγω της διάσπαρτης νομοθεσίας.
Προβλέπεται η με προϋποθέσεις κατά προτεραιότητα διδασκαλία μαθήματος εντός της οικείας ανάθεσης των κλάδων και ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών αποκλειστικά της παρ. 1, συνδυάζοντας τη διδασκαλία του μαθήματος από εκπαιδευτικό με το πιο συναφές πτυχίο με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος.

Με την παρ. 4 προβλέπεται ότι οι εκπαιδευτικοί του Κλάδου ΠΕ12-10 Ραδιο-ηλεκτρολόγων που καταργείται, επιλέγουν με αίτησή τους, μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία την ένταξή τους στον Κλάδο ΠΕ04-01 Φυσικής ή στον Κλάδο ΠΕ84 Ηλεκτρονικών, καθώς η διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος υπαγορεύει την κατάργηση του ανωτέρω κλάδου. Παράλληλα διασφαλίζονται οι εν λόγω εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν χάνουν την αρχαιότητα στην τοποθέτησή τους.

Με την παρ. 5 αποσαφηνίζεται ότι τα προσόντα διορισμού των εκπαιδευτικών στους κλάδους και τις ειδικότητες εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν.

Με την παρ. 6 διευκρινίζεται ότι οι διαδικασίες υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών που άρχισαν πριν τη δημοσίευση του παρόντος, θα ολοκληρωθούν με τις διατάξεις που ίσχυαν.

Με την παρ. 7 καθίσταται σαφές ότι από τη δημοσίευση των διατάξεων του παρόντος καταργείται οποιαδήποτε διάταξη, η οποία ρυθμίζει κατά διαφορετικό τρόπο θέματα που περιλαμβάνονται στις διατάξεις αυτού του άρθρου.

Αναλυτικά στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται:

1. Οι νέοι κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι προέρχονται από την ενοποίηση των υφιστάμενων μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος κλάδων, έχουν ως εξής:Με τις αποφάσεις που καθορίζουν την αντιστοιχία των διδασκόμενων μαθημάτων με τους κλάδους – ειδικότητες των εκπαιδευτικών σε πρώτη (α΄), δεύτερη (β΄) και τρίτη (γ’) ανάθεση, μπορεί να ορίζεται κατά προτεραιότητα διδασκαλία μαθήματος εντός της οικείας ανάθεσης των κλάδων και ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών της παρ. 1, εφόσον υπάρχει ειδικότερη συνάφεια του διδασκόμενου μαθήματος με το γνωστικό αντικείμενο του βασικού πτυχίου του εκπαιδευτικού. Για την εφαρμογή της παρούσας ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα: α) δεν χαρακτηρίζεται υπεράριθμος, εκτός εάν δηλώσει ότι επιθυμεί να κριθεί υπεράριθμος, και β) συμπληρώνει το υποχρεωτικό διδακτικό του ωράριο, εκτός εάν επιθυμεί να το συμπληρώσει σε διαφορετική σχολική μονάδα.

Οι εκπαιδευτικοί του Κλάδου ΠΕ12-10 Ραδιο-ηλεκτρολόγων που καταργείται, επιλέγουν με αίτησή τους, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μήνα από την δημοσίευση του παρόντος, την ένταξή τους στον Κλάδο ΠΕ04-01 Φυσικής ή στον Κλάδο ΠΕ84 Ηλεκτρονικών. Οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών Κλάδου ΠΕ12-10 μετατρέπονται αυτοδίκαια σε θέσεις του Κλάδου ΠΕ04-01 ή του Κλάδου ΠΕ89 που επιλέγουν και στις οποίες συνεχίζουν να υπηρετούν. Η αρχαιότητα τοποθέτησής τους στις σχολικές μονάδες παραμένει αυτή της αρχικής τους τοποθέτησης.

Τα προσόντα διορισμού των εκπαιδευτικών στους κλάδους και τις ειδικότητες που ενοποιούνται, παραμένουν ως έχουν στους κλάδους από τους οποίους προέρχονται οι ενοποιημένοι κλάδοι και στις ειδικότητες από τις οποίες προέρχονται οι ενοποιημένες ειδικότητες.

Τα σχόλια είναι κλειστά.