Ειδησεογραφικό site

Τράπεζα Πειραιώς Αποτελέσματα 1o 6μηνο 2019: €73εκατ. κέρδη προ φόρων το πρώτο 6μηνο 2019 με βελτίωση σε όλα τα βασικά στοιχεία αποτελεσμάτων

29

€73εκατ. κέρδη προ φόρων το 1ο 6μηνο 2019 με βελτίωση σε όλα τα βασικά στοιχεία αποτελεσμάτων

Κερδοφορία το 1ο 6μηνο 2019, με αυξανόμενα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών και μειούμενα λειτουργικά έξοδα

· Επαναλαμβανόμενα κέρδη προ προβλέψεων στα €417εκατ., +6% σε ετήσια βάση

· Καθαρά έσοδα τόκων στα €719εκατ., +2% σε ετήσια βάση

· Καθαρά έσοδα προμηθειών στα €146εκατ., +5% σε ετήσια βάση

· Επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα στα €476εκατ., -7% σε ετήσια βάση

· Έξοδο προβλέψεων στα €332εκατ. ή 174μ.β., εντός των εκτιμήσεων της Τράπεζας

· Επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων στα €73εκατ. από €33εκατ. το 1ο 6μηνο 2018

· Καθαρά κέρδη στα €38εκατ. το 1ο 6μηνο 2019 έναντι ζημιών την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Το 2ο 3μηνο καθαρά κέρδη στα €19εκατ., 4ο συνεχόμενο κερδοφόρο τρίμηνο

Συνεχής χρηματοδότηση της οικονομίας με προσέγγιση προσαρμοσμένη για τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο και ισχυρό προφίλ ρευστότητας

· Οι εκταμιεύσεις νέων δανείων ανήλθαν σε €1,8δισ. το 1ο 6μηνο 2019, με στόχο για €4 δισ. το 2019

· Το σύνολο των εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε κατά 2% σε τριμηνιαία βάση στα €24,4δισ.

· Καταθέσεις στα €44,9δισ., +7% σε ετήσια βάση

· Δείκτης κάλυψης ρευστότητας στο 99%. Δείκτης δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις στο 85% από 94% ένα έτος πριν

Η εξυγίανση του ισολογισμού συνεχίζεται με αμείωτη ένταση

· Μείωση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) κατά €1,2δισ. από οργανικές κινήσεις κατά το 1ο 6μηνο 2019 με βελτιούμενη τάση στις αθετήσεις και επανα-αθετήσεις υποχρεώσεων και σταθερή τάση στις αναδιαρθρώσεις και εισπράξεις

· Μείωση ΜΕΑ κατά €3,3δισ. σε ετήσια βάση

· Πώληση χαρτοφυλακίου ΜΕΑ €0,7δισ. μεικτής λογιστικής αξίας προς άμεση ολοκλήρωση – συνολικό ύψος χαρτοφυλακίων προς πώληση στα €4,5δισ. (2ο 6μηνο 2019 έως 2020)

· Σε πορεία επίτευξης του ετήσιου στόχου 2019 για μείωση των MEA κατά €3,5δισ.

Οργανική παραγωγή κεφαλαίων που ενισχύει την κεφαλαιακή θέση

· Pro-forma δείκτης CET-1 στο 14,8%, προσαρμοσμένος για τις πρόσφατες συναλλαγές (πώληση χαρτοφυλακίων ΜΕΑ και συμφωνία για εταιρεία διαχείρισης ΜΕΑ) και κέρδη 1ου 6μήνου 2019

· Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε 15,7%, συμπεριλαμβάνοντας την έκδοση τίτλων Tier 2 ύψους €0,4δισ. και pro-forma για τις προαναφερόμενες συναλλαγές

Τα σχόλια είναι κλειστά.