Ειδησεογραφικό site

Οκτώ λόγοι να παρακολουθήσεις το Διεθνές Μεταπτυχιακό MOGMAT για το φυσικό αέριο και πετρέλαιο

75

Οκτώ λόγοι για την εγγραφή και παρακολούθηση του Διεθνούς Διιδρυματικού −
Διατμηματικού Κοινού Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Διαχείριση και
Μεταφορά Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου» (Petroleum oil and gas management and
transportation − M.Sc. MOGMAT):
1.Είναι διεθνές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με την συνδιοργάνωση δύο
Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του Αζερμπαϊτζάν
2. Είναι η 5η επιτυχημένη χρονιά λειτουργίας του, με ήδη 75 απόφοιτους.
3. Δικαιούσαι 50% έκπτωση στα δίδακτρα , χάρη στην σχετική επιχορήγηση του
Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου ( TAP AG).
4.Παρέχονται επαγγελματικά δικαιώματα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον υπόλοιπο
κόσμο, μέσω κατοχυρωμένων δικαιωμάτων στον ΕΟΠΠΕΠ
5. Δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε διδακτορικές σπουδές στη διοικητική και
οικονομική επιστήμη ή σε συνδυαστικές επιστήμες τους. Αναγνωρίζεται και στα αντίστοιχα
γνωστικά αντικείμενα του ΑΣΕΠ.

6. Παρέχεται η δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες
πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
7. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν ως υψηλά αμειβόμενα διευθυντικά και τεχνικά
στελέχη σε ελληνικές και ξένες πολυεθνικές επιχειρήσεις παραγωγής πετρελαίου και
φυσικού αερίου, σε εταιρείες μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου, σε εταιρείες
εξαγωγών / εισαγωγών και σε εταιρείες εμπορίας πετρελαίου, πετρελαιοειδών και φυσικού
αερίου στην ελληνική και διεθνή αγορά.
8. Διδάσκουν καταξιωμένοι έλληνες και Aζέροι καθηγητές των δύο συνεργαζόμενων
ιδρυμάτων, προσκεκλημένοι διδάσκοντες μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής. Επίσης διδάσκουν καταξιωμένοι επιστήμονες μεγάλων πετρελαϊκών
πολυεθνικών , όπως η BP, ελληνικών εταιρειών όπως η ΕΛΠΕ, και η Ελληνική Διαχειριστική
Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) αλλά και στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.

 

«Διαχείριση και Μεταφορά Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου»
(Petroleum oil and gas management and transportation − M.Sc. MOGMAT).

Διευθυντής: D.Sc. Econ. Ευάγγελος Σίσκος, καθηγητής
Το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής ως
επισπεύδον Τμήμα, σε συνεργασία με το Τμήμα «Διεθνών και
Ευρωπαϊκών οικονομικών σπουδών» με έδρα την Κοζάνη και του
Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα τα
Γρεβενά της Σχολής Οικονομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ), σε συνεργασία με το Κρατικό
Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Αζερμπαϊτζάν (Azerbaijan State
University of Economics, UNEC) λειτουργούν το Διεθνές ελληνο-
αζέρικο Διιδρυματικό-Διατμηματικό κοινό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:
Ελληνο-Αζέρικο Διεθνές Διιδρυματικό-Διατμηματικό κοινό
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση και Μεταφορά
Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου» (Petroleum oil and gas
management and transportation − M.Sc. MOGMAT) με ΦEK
επανίδρυσης 1449 τ.β./ 16 Απριλίου 2020) σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄)».
Το μοναδικό στην Ελλάδα και καταξιωμένο πλέον ΠΜΣ-
MOGMAT λειτούργησε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
(πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας) 4 συνεχή ακαδημαϊκά έτη από το
έτος 2015-2016. Μέχρι σήμερα έχουν αποφοιτήσει 70 φοιτητές και
φοιτούν άλλοι 68 φοιτητές από όλη την Ελλάδα, καθώς και 2
αλλοδαποί φοιτητές.
Το M.Sc. MOGMAT σήμερα μετά την επανίδρυση από
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Ν. 4610/2019) και σε
συνεργασία με το Κρατικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του
Αζερμπαϊτζάν (Azerbaijan State University of Economics) θα
συνεχίσει την επιτυχή λειτουργία του για τα επόμενα ακαδημαϊκά
έτη 2020-2024.
Σκοπός του διεθνούς διιδρυματικού-διατμηματικού
κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ. MOGMAT)
είναι η εξειδίκευση πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης στους
τομείς της τεχνολογίας και οικονομίας των μονάδων παραγωγής
πετρελαίου και φυσικού αερίου, με την παροχή διεθνούς
διοικητικής και τεχνικής εκπαίδευσης για την προετοιμασία και
ανάπτυξη ηγετικών στελεχών και γενικών διευθυντών για την
επαγγελματική σταδιοδρομία σε εθνικές και διεθνείς  επιχειρήσεις
μεταφοράς (με αγωγούς και τάνκερ πετρελαίου & LNG) και
εμπορίας πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ελλάδα και την
διεθνή αγορά.
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Διαχείριση και Μεταφορά Φυσικού Αερίου και

Πετρελαίου» και αγγλικό τίτλο Master of Science Petroleum oil and
gas management and transportation (Μ.Sc. MOGMAT) με την
συνυπογραφή των πρυτάνεων των δύο ΑΕΙ.
Στο Π.Μ.Σ. MOGMAT γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή,
πτυχιούχοι όλων των Σχολών Διοίκησης και Οικονομίας, των
Σχολών/Τμημάτων Οικονομικών, Πολιτικών και Κοινωνικών
Επιστημών, των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών, των
Πολυτεχνικών Σχολών, των Σχολών/Τμημάτων Θετικών Επιστημών
κ.ά. συναφών Τμημάτων ή Σχολών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή
ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ο αριθμός
των εισακτέων κάθε κύκλου του ΠΜΣ ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο σε
πενήντα (50) φοιτητές. Η εγγραφή των φοιτητών γίνεται στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Επομένως, οι τίτλοι σπουδών
είναι ελληνικοί και δεν απαιτείται η αναγνώριση από το
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Απαιτείται πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της
αγγλικής γλώσσας.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού
Διπλώματος Σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα:
12 μαθήματα, και εκπόνηση και υποστήριξη της μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας. Συνολικά απαιτείται η συμπλήρωση εκατόν
είκοσι (120) πιστωτικών μονάδων.
Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων
συμμετέχουν, εκτός από μέλη Δ.Ε.Π., έλληνες και αζέροι καθηγητές
των δύο συνεργαζόμενων ιδρυμάτων, προσκεκλημένοι διδάσκοντες
μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής καθώς
και καταξιωμένοι επιστήμονες μεγάλων πετρελαϊκών πολυεθνικών
της BP και κρατικών εταιρειών ΕΛΠΕ, Ελληνική Διαχειριστική
Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ), στελέχη Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ.ά. Η γλώσσα διδασκαλίας και
εκπόνησης διπλωματικών εργασιών είναι και η αγγλική.
Το Δ.Μ.Σ. MOGMAT δίνει την δυνατότητα στους κατόχους
πρόσβασης σε διδακτορικές σπουδές στην διοικητική, οικονομική
επιστήμη και σε συνδυαστικές επιστήμες όπως μεταφορές/logistics
μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου (με αγωγούς και
δεξαμενόπλοια LNG), την τεχνολογία πετρελαίου και φυσικού
αερίου και άλλες συναφείς ειδικότητες στην Ελλάδα, στο
Αζερμπαϊτζάν, σε κράτη-μέλη της ΕΕ και άλλες χώρες.
Επαγγελματικές δυνατότητες: Με την ολοκλήρωση του
Π.Μ.Σ. MOGMAT οι διπλωματούχοι μπορούν να καλύψουν τις
ανάγκες των επιχειρήσεων και οργανισμών της ελληνικής
οικονομίας και της διεθνούς αγοράς σε θέματα διαχείρισης,
μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου (με αγωγούς και
δεξαμενόπλοια LNG) και λειτουργίας μονάδων παραγωγής φυσικού
αερίου και πετρελαιοειδών. Ως υψηλά ειδικευμένα στελέχη, οι
διπλωματούχοι θα μπορούν να καλύψουν τις πρακτικές και
επιστημονικές ανάγκες της αγοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου
και θα μπορούν να αξιοποιηθούν ως ηγετικά στελέχη και
διευθυντές σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στην ελληνική,
ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά .
Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε €4.000. Ο Διαδριατικός
Αγωγός Φυσικού Αερίου ΤΑΡ (Trans Adriatic Pipeline AG), η
εταιρεία που έχει αναλάβει την κατασκευή του αγωγού φυσικού
αερίου που διατρέχει την βόρεια Ελλάδα και θα μεταφέρει φυσικό
αέριο από το Αζερμπαϊτζάν και την περιοχή της Κασπίας στην
Ευρώπη, επιχορηγεί μέσω του Ιδρύματος Μποδοσάκη το 50% των
διδάκτρων των μεταπτυχιακών φοιτητών του Π.Μ.Σ. ΜOGMAT
για τον κύκλο σπουδών του ακαδ. έτους 2020-2021. Η δράση
εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωνικών και
Περιβαλλοντικών Επενδύσεων και των πρωτοβουλιών εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης (CSR) που ο ΤΑΡ υλοποιεί στις περιοχές
διέλευσης του αγωγού.
Η πρώτη πανηγυρική ορκωμοσία αποφοίτησης των πρώτων
35 μεταπτυχιακών φοιτητών του Π.Μ.Σ. ΜOGMAT
πραγματοποιήθηκε στις 4 Οκτωβρίου 2019 . Στοιχεία επικοινωνίας:
[email protected] κ. Δαρβίδου Κων/να 2467087181

Αρχική

Τα σχόλια είναι κλειστά.