Ειδησεογραφικό site

Ο Ξανθός βάζει τέλος στην αυτοτέλεια του ΕΟΠΥΥ

49

Από την εποπτεία περνά στον έλεγχο του εκάστοτε υπουργού, μέσω του Αυτοτελούς Τμήματος Εποπτείας Ανάπτυξης και Λειτουργίας, το οποίο θα έχει αυξημένες αρμοδιότητες

Τέλος στην αυτοτέλεια του ΕΟΠΥΥ βάζει Προεδρικό Διάταγμα για τον Οργανισμό του υπουργείου Υγείας που υπογράφει ο υπουργός Ανδρέας Ξανθός (ΦΕΚ 148/Α/9.10.2017).

Ο ασφαλιστικός Οργανισμός που δημιουργήθηκε το 2011, διατηρούσε μέχρι σήμερα τη διοικητική και οικονομική του αυτοτέλεια και εποπτευόταν από τον εκάστοτε υπουργό Υγείας.

Πλέον, στο άρθρο 30 του νέου Οργανισμού προβλέπεται πως συστήνεται στην Αριστοτέλους Αυτοτελές Τμήμα Εποπτείας και Ανάπτυξης λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ. Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Εποπτείας Ανάπτυξης και Λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είναι οι ακόλουθες:

– Η διοικητική εποπτεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. όσον αφορά στην οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών του και στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την ασφάλιση υγείας στον τομέα των παροχών υγείας.
– Η έγκριση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας, μετά από πρόταση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., και η τροποποίηση αυτού.
– Η κατάρτιση του Οργανισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και η σύσταση οργανικών θέσεων μετά από πρόταση του Οργανισμού.
– Η εισήγηση για τον καθορισμό του ύψους αμοιβής και του αριθμού επισκέψεων των συμβεβλημένων ιατρών/οδοντιάτρων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
– Η εισήγηση για τη ρύθμιση της ελεγκτικής διαδικασίας των συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιωτών παροχών.
– Η μέριμνα για τη σύσταση Επιτροπών στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
– Ο καθορισμός των επιτρεπόμενων ορίων δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις προς αυτόν παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους, ανά κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας.
– Ο καθορισμός καταλόγου παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου.
– Η διαχείριση θεμάτων συνταγογράφησης φαρμάκων.
– Η διαχείριση θεμάτων ηλεκτρονικής καταχώρησης συνταγών.
– Ο καθορισμός ελάχιστων ποσοστιαίων ορίων συνταγογράφησης φαρμάκων δραστικών ουσιών, οι οποίες δεν τελούν υπό καθεστώς προστασίας

Επιπλέον, με άλλο άρθρο (12) δημιουργείται Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, στην οποία ιδρύεται τμήμα Οικονομικής Οργάνωσης και Προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
–         Παροχή κατευθύνσεων προς τον ΕΟΠΥΥ για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού του, σύμφωνα με το Μ.Π.Δ.Σ. (Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής).
–         Έλεγχος της εγκυρότητας και αξιοπιστίας του σχεδίου που υποβάλλεται για την κατάρτιση του Μ.Π.Δ.Σ., και η μέριμνα για την ευθυγράμμιση των στόχων δημοσιονομικής πολιτικής με τους στόχους που τίθενται μέσω του σχεδίου του Προϋπολογισμού του
–          Διασφάλιση της έγκαιρης επεξεργασίας και κωδικοποίησης του προσχεδίου Προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τις Εγκυκλίους και Οδηγίες που εκδίδονται από το Υπουργείο Οικονομικών και το Γ.Λ.Κ.
–         Έγκριση και η τροποποίηση του Προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ και η διασφάλιση ότι ευθυγραμμίζεται με το Μ.Π.Δ.Σ. και τις Εγκυκλίους και Οδηγίες που εκδίδονται από το Υπουργείο Οικονομικών και το Γ.Λ.Κ.
–          Μελέτη, επεξεργασία, επιμέλεια καθιέρωσης γενικών κανόνων που αφορούν στους διαχειριστικούς κανονισμούς και στη λογιστική οργάνωση και λειτουργία του ΕΟΠΥΥ καθώς και η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων για την εφαρμογή αυτών.
–         Παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης του ΕΟΠΥΥ και η καθοδήγησή του για τη δημιουργία υγιών συστημάτων και διαδικασιών οικονομικής διαχείρισης και συμμόρφωσής του με αυτά.
–          Σύναψη Μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου και του ΕΟΠΥΥ., με στόχο την ομαλή εκτέλεση του Προϋπολογισμού του και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.
–         Παρακολούθηση των μηνιαίων και τριμηνιαίων στόχων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ και σε περίπτωση που εκτιμάται ότι θα υπάρξει υπέρβαση αυτών θα μεριμνά εγκαίρως και θα προτείνει τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων.
–         Παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ
–         Εποπτεία της τήρησης του Μητρώου Δέσμευσης από τον ΕΟΠΥΥ
–         Παρακολούθηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ
–         Πρόταση επιχορήγησης του ΕΟΠΥΥ με τη διαδικασία προκαταβολών μέσω αιτήματος της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών.
–         Έγκριση επιχορήγησης του ΕΟΠΥΥ σε εκτέλεση του Προϋπολογισμού του με χρηματικά εντάλματα.
–         Παρακολούθηση των οικονομικών αποτελεσμάτων του ΕΟΠΥΥ σε τακτική (τριμηνιαία/μηνιαία) βάση.
–         Έλεγχος της εγκυρότητας και αξιοπιστίας των υποβαλλόμενων από τον ΕΟΠΥΥ οικονομικών στοιχείων.
–         Συνεργασία με το Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών για την κατάρτιση αναφορών για τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ.
–         Συνεργασία με το Τμήμα Προϋπολογισμού για την κατάρτιση αναφορών για τον Κοινωνικό Προϋπολογισμό.
–          Η διανομή εγκαίρως εγκυκλίων για την οικονομική διαχείριση του ΕΟΠΥΥ.

Τα σχόλια είναι κλειστά.