Ειδησεογραφικό site

Κυβερνητική τροπολογία «βάζει» χέρι στα χρήματα του Πράσινου Ταμείου

3.177

Προβληματισμό δημιουργεί η απουσία πρόβλεψης ανώτατου ορίου για τα χορηγούμενα ποσά

Κυβερνητική τροπολογία που «βάζει» χέρι στα χρήματα του Πράσινου Ταμείου προκειμένου να πληρωθούν υπερωρίες κατέθεσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην Βουλή. Η ρύθμιση έρχεται να ικανοποιήσει πάγιο αίτημα των εργαζόμενων σε δασικές υπηρεσίες, ωστόσο, δημιουργείται προβληματισμός καθώς δεν προβλέπεται ανώτατο όριο για τα χορηγούμενα ποσά.

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «παρέχεται η δυνατότητα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, για τον καθορισμό ποσού από τον ετήσιο προϋπολογισμό του, το οποίο, αποδίδεται, ως δημόσιο έσοδο στον κρατικό προϋπολογισμό και διατίθεται, τηρουμένων των δημοσιονομικών στόχων και εκάστοτε ισχύοντος Μεσοπρόθεσμού Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής, αποκλειστικά και κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων:

Α) στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών σχετικά με ειδικά προγράμματα δασοπροστασίας, έργα, δραστηριότητες, ερευνητικά προγράμματα κλπ που εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ειδικού Φορέα Δασών καθώς και τις αποδοχές διανυκτέρευσης στην ύπαιθρο και υπερωριακής εργασίας γι την υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης λαθροϋλοτομιών του απασχολούμενου προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις

Β) στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για την πληρωμή στο προσωπικό των Δασικών Υπηρεσιών που απασχολείται στην υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης λαθροϋλοτομιών πρόσθετων και παρεπόμενων παροχών που προκύπτουν κατά την ως άνω απασχόλησή του για την εξυπηρέτηση του Ειδικού Φορέα Δασών και ιδίως αποζημιώσεων για υπερωριακή εργασία, αμοιβών για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες, δαπανών μετακίνησης και διανυκτέρευσης στην ύπαιθρο, δαπανών προμήθειας καυσίμων και λοιπών καταναλωτικών δαπανών σχετικά με την υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων» .

Διαβάστε

εδώ την τροπολογία

Τα σχόλια είναι κλειστά.