Ειδησεογραφικό site

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και η Intrum AB υπέγραψαν επιστολή δέσμευσης αναφορικά με τη συναλλαγή «Phoenix»

66

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. («Τράπεζα Πειραιώς» ή «Τράπεζα») και η Intrum AB (publ) («Intrum»)
υπέγραψαν επιστολή δέσμευσης, σύμφωνα με την οποία η Intrum θα αποκτήσει ποσοστό
τριάντα τοις εκατό (30%) των ομολόγων ενδιάμεσης (mezzanine notes) και χαμηλής εξοφλητικής
προτεραιότητας (junior notes) της τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων
ύψους περίπου €1,9δισ με την ονομασία «Phoenix» («Συναλλαγή Phoenix» ή «η Συναλλαγή»).
Υπό την αίρεση των απαιτούμενων εταιρικών και κανονιστικών εγκρίσεων, η Τράπεζα εξετάζει
το ενδεχόμενο να διανείμει στους μετόχους της ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) των
ομολόγων ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης Phoenix,
διακρατώντας η ίδια ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των εν λόγω ομολόγων.
Μετά την ολοκλήρωση του εν εξελίξει εταιρικού μετασχηματισμού της Τράπεζας (hive-down), το
νέο αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα θα διακρατήσει ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) των
ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και πέντε τοις εκατό (5%) των ομολόγων
ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Όπως ανακοινώθηκε στις αρχές
Αυγούστου 2020, η Τράπεζα Πειραιώς υπέβαλε αίτηση για τη συμμετοχή των ομολόγων υψηλής
εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης Phoenix, συνολικής ονομαστικής αξίας έως €1,0
δις στο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου «Hρακλής».
Η έγκαιρη υλοποίηση της Συναλλαγής Phoenix, η οποία αποτελεί μέρος του σχεδίου μείωσης
των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) της Τράπεζας, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να
εξυγιάνει τον ισολογισμό της με επιταχυνόμενο ρυθμό προς όφελος των μετόχων της.
Η Συναλλαγή υπόκειται σε όλες τις απαραίτητες εταιρικές και κανονιστικές εγκρίσεις, καθώς και
στη συναίνεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Η Alantra CPAI Limited και η UBS Europe SE ενεργούν ως από κοινού χρηματοοικονομικοί
σύμβουλοι της Τράπεζας Πειραιώς στη Συναλλαγή.

Τα σχόλια είναι κλειστά.