Ειδησεογραφικό site

Γεννηματά κατά Μητσοτάκη: Να δώσει στα κόμματα την έγγραφη συμφωνία με την Τουρκία που απέκρυψε

ÂïõëÞ óõæÞôçóç ðñï Çìåñçóßáò ÄéáôÜîåùò ìå ðñùôïâïõëßá ôçò ÐñïÝäñïõ ôçò ÊïéíïâïõëåõôéêÞò ÏìÜäáò «ÊÉÍÇÌÁ ÁËËÁÃÇÓ» Öþöçò ÃåííçìáôÜ, óå åðßðåäï Áñ÷çãþí ÊïììÜôùí, ó÷åôéêÜ ìå ôá ðñïâëÞìáôá ðïõ äçìéïõñãåß ç Ýîáñóç ôçò ðáíäçìßáò óôç äçìüóéá õãåßá, ôçí ïéêïíïìßá, óôïõò åñãáæüìåíïõò êáé ãéá ôçí Ýíáñîç ôïõ íÝïõ ó÷ïëéêïý Ýôïõò. ÄåõôÝñá 7 Óåðôåìâñßïõ 2020 (EUROKONISSI/ ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)
35

Να δώσει άμεσα στα πολιτικά κόμματα την έγγραφη συμφωνία με την Τουρκία, ζητά με δήλωσή της από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά.

Αναλυτικά η δήλωση της Φώφης Γεννηματά:
»Απαιτούμε ο κ. Μητσοτάκης να δώσει τώρα στα πολιτικά κόμματα, την έγγραφη συμφωνία με την Τουρκία που μας απέκρυψε, ακολουθώντας επικίνδυνη μυστική διπλωματία. Όσο για την ντροπή της Μόριας καλά τα λόγια αλληλεγγύης που ακούστηκαν από τους Ευρωπαίους, αλλά η κυβέρνηση οφείλει να πιέσει τώρα για δίκαιη κατανομή των αιτούντων άσυλο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Τα σχόλια είναι κλειστά.