Ειδησεογραφικό site

Εμπρησμός σε κτίριο της Περιφέρειας στην Αργολίδα

33

Στα ειδικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. εξετάζονται τα υπολείμματα του αυτοσχέδιου εμπρηστικού μηχανισμού με τον οποίο άγνωστοι προκάλεσαν πυρκαγιά στο εσωτερικό του κτηρίου της Διεύθυνσης Μεταφορών και Συγκοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.

Μια γυναίκα που περνούσε τυχαία με το αυτοκίνητό της από την παραλιακή οδό Ναυπλίου- Νέας Κίου τα ξημερώματα της Τετάρτης, είδε τις φλόγες να ξεπηδούν από το κτίριο και ειδοποίησε αμέσως την Πυροσβεστική, άνδρες της οποίας έφτασαν με δύο οχήματα. Χρειάστηκε, όμως, να παραβιάσουν την κεντρική είσοδο του κτιρίου καθώς δεν υπήρχε φύλακας.

Η πυρκαγιά προκάλεσε μεγάλες ζημιές στο εσωτερικό του κτιρίου και σε μηχανήματα στο Αρχείο και στο τμήμα Έκδοσης Αδειών, ενώ καταστράφηκαν και αρκετά σημαντικά έγραφα. Οι πυροσβέστες συνέλεξαν υπολείμματα από φιαλίδια υγραερίου τα οποία παρέλαβαν οι αστυνομικοί για να εξεταστούν για αποτυπώματα και DNA, ενώ διαπιστώθηκε ότι οι εμπρηστές είχαν ρίξει επιπλέον σε δύο σημεία του χώρου εύφλεκτο υγρό που βοήθησε να επεκταθεί η φωτιά.

ÁÑÃÏÓ-ÌÅÃÁËÅÓ ÆÇÌÉÅÓ ÁÐÏ ÅÌÐÑÇÓÌÏ ÌÅ ÃÊÁÆÁÊÉÁ  ÓÔÏ ÔÌÇÌÁ  ÁÄÅÉÙÍ ÏÄÇÃÇÓÇÓ ÓÅ ÊÔÇÑÉÏ ÔÏÕ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏÕ ÓÕÃÊÏÉÍÙÍÙÍ ÓÔÇ ÍÅÁ ÊÉÏ. ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ ÔÇÓ ÁÓÔÕÍÏÌÉÁÓ:Óå åîÝëéîç ïé Ýñåõíåò ãéá ôçí åîé÷íßáóç õðüèåóçò ðñüêëçóçò öèïñþí ìåôÜ áðü ðõñêáãéÜ. ÓÞìåñá (29.6.2016) êáé ðñþôåò ðñùéíÝò þñåò, óôï 3ï ÷éëéüìåôñï ôçò ÅèíéêÞò Ïäïý Íáõðëßïõ-ÍÝáò Êßïõ, ðñïêëÞèçêå ðõñêáãéÜ, óå êôÞñéï Äçìüóéáò Õðçñåóßáò, üôáí Üãíùóôïé äñÜóôåò ðáñáâßáóáí ðáñÜèõñá Ãñáöåßùí êáé ìå ôç ÷ñÞóç åýöëåêôïõ õëéêïý êáé öéáëéäßùí õãñáåñßïõ, ðñïêÜëåóáí ðõñêáãéÜ, ìå áðïôÝëåóìá ôçí ðñüêëçóç õëéêþí æçìéþí. ÐñïáíÜêñéóç äéåíåñãåß ôï ÔìÞìá Áóöáëåßáò ¶ñãïõò.(EUROKINISSI-ÂÁÓÉËÇÓ ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ)
ÁÑÃÏÓ-ÌÅÃÁËÅÓ ÆÇÌÉÅÓ ÁÐÏ ÅÌÐÑÇÓÌÏ ÌÅ ÃÊÁÆÁÊÉÁ ÓÔÏ ÔÌÇÌÁ ÁÄÅÉÙÍ ÏÄÇÃÇÓÇÓ ÓÅ ÊÔÇÑÉÏ ÔÏÕ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏÕ ÓÕÃÊÏÉÍÙÍÙÍ ÓÔÇ ÍÅÁ ÊÉÏ.
ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ ÔÇÓ ÁÓÔÕÍÏÌÉÁÓ:Óå åîÝëéîç ïé Ýñåõíåò ãéá ôçí åîé÷íßáóç õðüèåóçò ðñüêëçóçò öèïñþí ìåôÜ áðü ðõñêáãéÜ.
ÓÞìåñá (29.6.2016) êáé ðñþôåò ðñùéíÝò þñåò, óôï 3ï ÷éëéüìåôñï ôçò ÅèíéêÞò Ïäïý Íáõðëßïõ-ÍÝáò Êßïõ, ðñïêëÞèçêå ðõñêáãéÜ, óå êôÞñéï Äçìüóéáò Õðçñåóßáò, üôáí Üãíùóôïé äñÜóôåò ðáñáâßáóáí ðáñÜèõñá Ãñáöåßùí êáé ìå ôç ÷ñÞóç åýöëåêôïõ õëéêïý êáé öéáëéäßùí õãñáåñßïõ, ðñïêÜëåóáí ðõñêáãéÜ, ìå áðïôÝëåóìá ôçí ðñüêëçóç õëéêþí æçìéþí. ÐñïáíÜêñéóç äéåíåñãåß ôï ÔìÞìá Áóöáëåßáò ¶ñãïõò.(EUROKINISSI-ÂÁÓÉËÇÓ ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ)

Τα σχόλια είναι κλειστά.