Ειδησεογραφικό site

Δεύτερη ευκαιρία για όσους… ξέχασαν πόσα είχαν κρύψει από την εφορία

38

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αποφάσισε να μπορεί κάποιος να τροποποιήσει τη δήλωση που ήδη έκανε, αρκεί η συμπληρωματική που καταθέτει να είναι χρεωστική ή μηδενική

Τη δυνατότητα να σπεύσουν να δηλώσουν κι ακόμα περισσότερα από όσα ήδη δήλωσαν στην εφορία πως είχαν αποκρύψει τα προηγούμενα χρόνια, δίνει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε φορολογουμένους που έχουν ήδη ενταχθεί στη ρύθμιση, αλλά εκ των υστέρων θυμήθηκαν ότι παρέλειψαν να δηλώσουν και «κάτι» ακόμα.

Ο νόμος 4446/2016 προβλέπει κατ’αρχήν ότι δηλώσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο την ρύθμιση για τα αδήλωτα εισοδήματα δεν ανακαλούνται, ούτε τα ποσά επιστρέφονται. Επειδή όμως η κυβέρνηση έδωσε παράταση έωςκαι 30 Σεπτεμβρίου, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αποφάσισε να μπορεί κάποιος να τροποποιήσει τη δήλωση που ήδη έκανε, αρκεί η συμπληρωματική που καταθέτει να είναι χρεωστική ή μηδενική. Επειδή όμως ο νόμος απαγορεύει τις πιστωτικές, δεν μπορεί να υποβληθεί δήλωση με σκοπό να διορθώσει λάθη, αν πρέπει το δημόσιο να επιστρέψει φόρους.

Η «δεύτερη ευκαιρία» για συμπληρωματική δήλωση (χρεωστική ή μηδενική) προσφέρεται κυρίως για όσους δεν μπορούν να περιμένουν πού θα βγάλουν τελικά οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας περί παραγραφής.

Με νέες οδηγίες που δίνει η ΑΑΔΕ στις εφορίες, ορίζει ότι φορολογούμενοι που έχουν ήδη υποβάλει δήλωση οικειοθελούς αποκάλυψης εισοδημάτων μπορούν να υποβάλουν και νέα τροποποιητική δήλωση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να προκύπτει επιστροφή φόρου. Και αυτό γιατί από τη ρύθμιση εξαιρούνται εξ ορισμού οι πιστωτικές δηλώσεις, είτε αρχικές είτε τροποποιητικές -ακόμα και αν μειώνουν χωρίς να μηδενίζουν το πιστωτικό ποσό που κάποιος δικαιούται από το κράτος.

Ειδικότερα:

1.Δεύτερη δήλωση δικαιούται να υποβάλει και ο φορολογούμενος που έχει ήδη υποβάλει δήλωση βάσει του ν. 4446/2016 για την οικειοθελή αποκάλυψη. Αρκεί η νέα τροποποιητική (συμπληρωματική) δήλωση να είναι χρεωστική ή μηδενική, και να υποβληθεί μέχρι 30 Σεπτεμβρίου οπότε λήγει η σχετική προθεσμίας.

2.Ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί δεν επιστρέφονται. Αντίθετα, μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση με σκοπό να διορθωθούν λάθη που έχουν προκύψει κατά την υποβολή προγενέστερης δήλωσης με βάση τις διατάξεις του νόμου αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προκύπτει επιστροφή καταβληθέντος φόρου.

3. Δηλώσεις φορολογία εισοδήματος: δεν γίνονται δεκτές στη ρύθμιση  αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με τις οποίες δηλώνεται ζημία, ανεξάρτητα αν από τη δήλωση προκύπτει παράλληλα και υποχρέωση καταβολής τέλους ή εισφοράς (π.χ. τέλος επιτηδεύματος, τέλος χαρτοσήμου). Δεκτές γίνονται μόνον εαν με αυτές μειώνεται η ζημία που είχε δηλωθεί με την αρχική δήλωση.

4. Ποσά από δωρεές-γονικές παροχές. Οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν εκπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και να δηλώσουν ποσά που προέρχονται από δωρεά ή γονική παροχή. Ωστόσο τα ποσά αυτά  δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη ή τον περιορισμό της διαφοράς μεταξύ πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος  Τα ποσά αυτά δύνανται να χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση, για τα επόμενα έτη (από το έτος υποβολής της δήλωσης και μετά). Επίσης, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται το πραγματικό γεγονός της δωρεάς ή της γονικής παροχής (π.χ. αναλήψεις και καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς), μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την δικαιολόγηση της πηγής προέλευσης των σχετικών κεφαλαίων.

5. Δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα: Αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις των  καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, πελατών και προμηθευτών των ετών 2014, 2015 υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω Taxisnet. Στη συνέχεια όμως, επειδή στο Taxisent δεν είχε προβλεφθεί ειδικός τρόπος δήλωσης για υπαγωγή στη ρύθμιση, ο φορολογούμενος θα πρέπει να προσέρχεται και στην αρμόδια ΔΟΥ για να καταθέσει χειρόγραφα τα εξής:

α) τον αριθμό καταχώρησης που πήρε η δήλωση που έστειλε ηλεκτρονικά (αριθμός υποβολής Taxisnet),
β) ημερομηνία υποβολής της δήλωσης
γ) ονοματεπώνυμο ή επωνυμία του φορολογουμένου
δ) τον ΑΦΜ του φορολογουμένου
ε) την περίοδος και το έτος που αφορά η υποβληθείσα δήλωση
στ) η φράση ότι «η δήλωση υποβλήθηκε βάσει των διατάξεων των άρθρων 57 έως και 61 του ν. 4446/2016» και στις περιπτώσεις υποβολής δήλωσης ατομικών επιχειρήσεων αναγράφεται επιπλέον από τον υπόχρεο και ότι «Δεν εμπίπτω στις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 60 του ν.4446/2016».

6. Δηλώσεις φορολογίας κεφαλαίου: 
Στην περίπτωση υποβολής νέας δήλωσης μετά από υποβολή δήλωσης που έχει ήδη υπαχθεί στις διατάξεις της οικειοθελούς (ν. 4446/2016), ως προς τα δηλωθέντα με τη δήλωση αυτή, δεν επιτρέπεται στο μέλλον η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης με την οποία ανακαλείται η υποβληθείσα με τις δήλωση ή μειώνεται η φορολογητέα ύλη ή αξία των δηλωθέντων (ακόμη και στην περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν είχε υποβάλει αίτηση για διαγραφή της διαφοράς του πρόσθετου φόρου για τις φορολογίες ΕΤΑΚ και ΦΑΠ). Στις περιπτώσεις που η δήλωση υποβάλλεται χειρόγραφα, ο αρμόδιος προϊστάμενος ΔΟΥ απορρίπτει την τροποποιητική δήλωση ως προς τα ακίνητα αυτά, ενημερώνοντας εγγράφως το φορολογούμενο για την απόρριψη και, εφόσον ζητείται η χορήγηση πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ αυτά χορηγούνται με βάση την περιγραφή και αξία του ακινήτου, όπως αυτή προκύπτει από τις δηλώσεις που είχαν υποβληθεί με τη χρήση των ευνοϊκών διατάξεων του ν.4446/2016.

7.Δηλώσεις Ε9: Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες φορολογούμενος έχει υποβάλλει δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) και δεν έχει υποβάλλει αίτηση διαγραφής του τυχόν επιπλέον προσδιορισθέντος πρόσθετου φόρου, αυτός διαγράφεται οίκοθεν με απόφαση του αρμοδίου Προϊσταμένου ΔΟΥ.

Τα σχόλια είναι κλειστά.