Ειδησεογραφικό site

Όλες οι αλλαγές για τη Γ’ Λυκείου – Ψηφίστηκαν οι τροπολογίες του υπουργείου Παιδείας

58

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για την Έρευνα καθώς και οι τροπολογίες του υπουργείου Παιδείας που αφορούν το Νέο Λύκειο. Από τις πολυσυζητημένες είναι αυτή που αφορά την εισαγωγή του μαθήματος της Πληροφορικής.

Τροπολογία Πληροφορικής:

Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 42 του ν.4186/2013 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

Με απόφαση του υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέχρι την 1η Μαρτίου εκάστου έτους, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει για τις πανελλαδικές εξετάσεις του επόμενου έτους, ορίζεται και τροποποιείται ο αριθμός και η ονομασία των επιστημονικών πεδίων ειδίκευσης, η ένταξυ των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων σε αυτά, καθώς και τα ειδικά μαθήματα, οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες για συγκεκριμένες Σχολές, Τμήματα ή Εισαγωγικής Κατευθύνσεις, για τμήματα της πληροφορικής εξεταζόμενο μάθημα θα είναι η πληροφορική. Οι άλλες σχολές και τα τμήματα, για τις οποίες θα είναι εξεταζόμενο μάθημα η πληροφορική, θα ορίζονται με απόφαση της ΑΔΙΠ, η οποία θα εκδίδεται μέχρι την 15η Φεβρουαρίου κάθε έτους. Η παραπάνω απόφαση της ΑΔΙΠ δημιουργεί δέσμια υποχρέωση στον υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για την έκδοση της δικής του απόφασης.

Πρώτα απολυτήριο μετά πανελλαδικές

Με το νέο σύστημα οι πανελλαδικές μάλλον μεταφέρονται για τα μέσα με τέλη Ιουνίου. Κάτι τέτοιο γινόταν με τις δέσμες. Συγκεκριμένα σε χωρίο τροπολογίας που ψηφίστηκε αναφέρεται οι εξετάσεις για την εισαγωγή σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, Στρατιωτικές, Αστυνομικές Σχολές, Πυροσβεστική, Εμπορικό Ναυτικό, Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, Εκκλησιαστική Ακαδημία διεξάγονται μετά την απόλυση του μαθητή από το Λύκειο σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα από την εξεταστέα ύλη της τάξης αυτής που προκύπτουν: α) κατά ποσοστό 50% με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων και β) κατά ποσοστό 50% από κεντρική επιτροπή εξετάσεων.

Διπλές πανελλαδικές;

Το 2016 σύμφωνα με όσα ψηφίστηκαν θα διεξαχθούν διπλές πανελλαδικές καθώς εκτός των εξετάσεων του νέου συστήματος θα διεξαχθούν και οι πανελλαδικές με το καταργούμενο σύστημα για τους αποφοίτους Ημερήσιου ή Εσπερινού Λυκείου σχολικού έτους 2014-15 και προηγουμένων ετών. Το ίδιο ισχύει και για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ.

Αριθμός μαθητών για την απόκτηση απολυτηρίου Λυκείου;

Οι μαθητές της Γ τάξης των Γενικών Λυκείων εξετάζονται σε 6 μαθήματα και της Δ Τάξης των Εσπερινών Λυκείων εξετάζονται συνολικά σε 5 μαθήματα.

  1. Τα μαθήματα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας
  2. Τα Θρησκευτικά
  3. Την Ιστορία
  4. Τη Ξένη Γλώσσα (για τα Εσπερινά Γενικά Λύκεια περιλαμβάνουν μόνο το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας)
  5. Τρία από τα μαθήματα της επιλεχθείσας Ομάδας Προσανατολισμού, σε θέματα που είναι κοινά για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου και ορίζονται ως εξής:

α) κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και

β) κατά ποσοστό 50%, από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες.

Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.

Το μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας με διακριτά διδακτέα αντικείμενα – κλάδους τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και τη Λογοτεχνία εξετάζεται ως ενιαίο γνωστικό αντικείμενο με αναλογία θεμάτων 60% Ελληνικής Γλώσσας και 40% Λογοτεχνίας.

Ο Μ.Ο. της προφορικής βαθμολογίας των τετραμήνων και της γραπτής εξάγεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

Αριθμός Επιστημονικών Πεδίων

Όπως φαίνεται από τον πίνακα που ακολουθεί τα επιστημονικά πεδία μετά την επαναφορά της πληροφορικής στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα από 5 γίνονται 6.
Παραμένει η Λογοτεχνία

Οι αντιδράσεις των επιστημονικών ενώσεων, των βουλευτών της αντιπολίτευσης έπιασαν τόπο καθώς το υπουργείο πείστηκε να διατηρήσει τη Λογοτεχνία ως πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα συνδυαστικά με τη Ν. Γλώσσα για τους υποψηφίους όλων των επιστημονικών πεδίων.

Επιλογή ομάδας μαθημάτων

Οι μαθητές της Γ’ τάξης Ημερήσιο και Δ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου με την έναρξη του σχολικού έτους και όχι αργότερα της 20ης Σεπτεμβρίου, επιβεβαιώνουν οριστικά την Αρχική Δήλωση Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού, που έχουν υποβάλει στη σχολική τους μονάδα προ της λήξης του προηγούμενου διδακτικού έτους.

Ομάδες μαθημάτων

Κάθε μαθητής επιλέγει μια (1) Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης, που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα Επιστημονικά Πεδία Σχολών και Τμημάτων που επιθυμεί την εισαγωγή του.

Επιλογή Χημείας ή Πληροφορικής

Όσοι επιλέγουν το ΕΠΕ «Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες» δηλώνουν υποχρεωτικά την προτίμησή τους ανάμεσα στα μαθήματα Χημείας και Πληροφορικής, ανάλογα με τις Σχολές ή τα Τμήματα που επιθυμούν να εισαχθούν.

Ανακοίνωση συντελεστών βαρύτητα

Με απόφαση του υπουργού Παιδείας, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέχρι 31 Μαρτίου εκάστου έτους, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεων και ισχύει για τις πανελλαδικές του επόμενου έτους, ορίζεται ο συντελεστής βαρύτητας κάθε μαθήματα ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση.

Ο συντελεστής βαρύτητας σε ένα (1) μάθημα ανά Σχολή, Τμήμα, Εισαγωγική Κατεύθυνση καθορίζεται μετά από πρόταση της ΑΔΙΠ προς τον υπουργό Παιδείας, η οποία περιέρχεται σε αυτόν έως την 15η Μαρτίου. Σε περίπτωση μη υποβολής πρότασης, ο συντελεστής καθορίζεται από τον υπουργό Παιδείας.

Τμήματα ειδικών μαθημάτων στο πρωινό πρόγραμμα

Όπως αναφέρει τροπολογία του υπουργείου Παιδείας σε επίπεδο σχολικής μονάδας και σε ώρες εντός της πρωινής λειτουργίας δύναται να λειτουργούν τμήματα ειδικών μαθημάτων, ιδίως ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου, ισπανικών, ιταλικών, για την προετοιμασία των μαθητών που επιθυμούν να εισαχθούν σε Σχολές, Τμήματα ή Εισαγωγικής Κατευθύνσεις που απαιτούν εξέταση σε ειδικά μαθήματα.

Με απόφαση του υπουργού ρυθμίζονται τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα των τμημάτων ειδικών μαθημάτων, ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό και λεπτομερειακό θέμα.

Συμμετοχή σε πανελλαδικές των ΕΠΑΛ για αποφοίτους ΓΕΛ με πτυχίο ειδικότητας

Οι κάτοχοι απολυτηρίου δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών ΕΠΑΛ, οι κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕΛ, εφόσον κατέχουν πτυχίο ειδικότητας ΕΠΑΛ, καθώς και οι κάτοχοι ισότιμου τίτλου ΕΠΑΛ έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή σε Σχολές, Τμήματα, Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των ΤΕΙ, σε αντίστοιχες ή συναφείς ειδικότητες του πτυχίου τους, των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών, Αστυφυλάκων, των Σχολών της ΑΕΝ.

Ώρες μαθημάτων κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος

Αλλαγές έχουμε και στις συνολικές ώρες των μαθημάτων αφού ο νόμος για το Νέο Λύκειο όριζε ότι στη Γ Λυκείου οι συνολικές ώρες διδασκαλίας ήταν 34 ενώ με την τροπολογία του υπουργού μειώνονται κατά μία και φθάνουν τις 33. Αλλαγές παρατηρούνται ως προς τον αριθμό των μαθημάτων αφού αφαιρείται το μάθημα της Εισαγωγής στους Η/Υ ενώ αυξάνεται κατά μια ώρα η διδασκαλία της φυσικής αγωγής.

Τα σχόλια είναι κλειστά.