Ειδησεογραφικό site

Τροπολογία για τις ενισχύσεις αγροτών κατέθεσαν 17 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ

42

Τροπολογία «ανάσα» για τους αγρότες κατέθεσαν δεκαεπτά βουλευτές του ΠΑΣΟΚ με την οποία ζητούν να εξαιρεθούν οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις από την αναγκαστική παρακράτηση που διενεργεί ο ΟΓΑ για ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Η βουλευτική τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την διάθεση και χρήση δημόσιων εγγράφων και υπογράφεται και από τον πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Γιάννης Κουτσούκος με παρέμβασή του στην Ολομέλεια υποστήριξε την ρύθμιση λέγοντας ότι «διορθώνει το νόμο ο οποίος ανέφερε ότι ο ΟΓΑ δύναται μεταξύ άλλων να παρακρατεί για ληξιπρόθεσμες οφειλές αγροτών και ποσά που προέρχονται από επιδοτήσεις δηλαδή ενισχύσεις από Ε.Ε. οι οποίες όμως δεν είναι εισοδηματικές ενισχύσεις αλλά για να καλύψουν την διαφορά κόστους παραγωγής με αυτή άλλων χωρών.

Εμείς δεν υποστηρίζουμε ότι πρέπει να υπάρχουν αγρότες που νέμονται των επιστροφών του ΦΠΑ χωρίς να πληρώνουν έστω μια ετήσια εισφορά στον ΟΓΑ. Όμως δεν θέλουμε ενόψει και της καταβολής των δόσεων της ενιαίας ενίσχυσης να υπάρξει εμπλοκή λόγω παρακράτησής της από ΟΓΑ».

Η προτεινόμενη ρύθμιση έχει ως εξής:

Τροπολογία για την τροποποίηση της Υποπαραγράφου ΙΑ2
του νόμου 4254/2014(ΦΕΚΑ85) καθώς και του άρθρου 4 του ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 15 Α)
Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:  «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις».

Αιτιολογική Έκθεση

Με την   ψήφιση της διάταξης της υποπαραγράφου ΙΑ2 του νόμου 4254/2014(ΦΕΚΑ85) αναφέρεται ότι… «κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 3614/2007 (Α’ 267) όπως ισχύει, τα οφειλόμενα ποσά από τις πάσης φύσεως καταβολές, πληρωμές, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις και δανειοδοτήσεις που καταβάλλονται από το Δημόσιο, τους φορείς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Α.Ε. του δημόσιου τομέα» .

Με την διάταξη αυτή τίθενται σε ίδια μοίρα οι κάθε μορφής κρατικές πληρωμές που καταβάλλονται (επιστρέφονται) στους αγρότες με τις άμεσες ενισχύσεις που σχετίζονται με τις εκτάσεις και τα ζώα και  καταβάλλονται στους αγρότες για την κάλυψη του κόστους παραγωγής προκειμένου να συνεχίσουν απρόσκοπτα την παραγωγική τους διαδικασία.

Είναι καθαρό  ότι οι άμεσες κοινοτικές ενισχύσεις καταβάλλονται στους αγρότες για αντιμετώπιση ενός μέρους του κόστους παραγωγής και εξ αυτού του λόγου δεν αποτελούν δηλαδή εισόδημα. Χωρίς αυτές δεν θα μπορούν να αγοράσουν σπόρο, λιπάσματα, καύσιμα και ως εκ τούτου δεν θα μπορούν να καλλιεργήσουν και να παράξουν προϊόντα που είναι ο στόχος της εφαρμοζόμενης Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Για αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή δεν αποτελούν οι άμεσες ενισχύσεις εισόδημα αλλά στηρίζουν την παραγωγική δραστηριότητα, ο Κανονισμός 1306/2013 δεν επιτρέπει να γίνεται καμία παρακράτηση των ενισχύσεων και απαιτεί ρητά, αυτές να καταβάλλονται στο λογαριασμό τους και μόνο, για να μπορεί να στηρίξει την παραγωγική διαδικασία.

Επομένως για την απρόσκοπτη εφαρμογή της ΚΑΠ και την αποφυγή προβλημάτων  της παραγωγικής διαδικασίας των αγροτών πρέπει από το πεδίο εφαρμογής της υποπαραγράφου ΙΑ2 4254/2014(ΦΕΚΑ85) του να εξαιρεθούν οι ενισχύσεις που καταβάλλονται στους δικαιούχους κοινοτικών ενισχύσεων αγρότες με βάση τις εκτάσεις και τα ζώα.

Επίσης για την αποφυγή πρόσθετου διοικητικού βάρους και ταλαιπωρίας των αγροτών πρέπει να βελτιωθεί και ο τρόπος καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του ΟΓΑ με την εφαρμογή ανάλογων  διαδικασιών εθελοντικής εκχώρησης ενισχύσεων με βάση δήλωση του δικαιούχου όπως ακριβώς εφαρμόζεται σήμερα επιτυχημένα με τον ΕΛΓΑ. Κατά την  πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών το 95% των ασφαλισμένων προτιμά την εθελοντική εκχώρηση και ο ΕΛΓΑ εξασφαλίζει απρόσκοπτα τα αναγκαία ποσά για την πληρωμή των αποζημιώσεων.
Η εθελοντική εκχώρηση ενισχύσεων δίνει ένα  επί πλέον πλεονέκτημα στους δικαιούχους αγρότες που είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ,  να προβαίνουν σε πληρωμή των ασφαλιστικών τους εισφορών όταν διαθέτουν τις ανάλογες ταμειακές ροές πράγμα που τους διευκολύνει στον προγραμματισμό των παραγωγικών δραστηριοτήτων τους. Για τον λόγο αυτό πρέπει να προστεθεί στο άρθρο 4 του ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 15 Α) η δυνατότητα αυτή .

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

α. «Στο πεδίο εφαρμογής της υποπαραγράφου ια.2 του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ Α 85) δεν εμπίπτουν οι ενισχύσεις που καταβάλλονται με βάση τις εκτάσεις και τα ζώα  από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ».

β. Στο άρθρο 4 του ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 15 Α) προστίθεται η παράγραφος 4α. «Η καταβολή της οφειλόμενης ασφαλιστι­κής εισφοράς πραγματοποιείται με απευθείας κατάθεση από τον ασφαλισμένο του οφειλόμενου ποσού, σε ειδικό για το σκοπό αυτόν τραπεζικό λογαριασμό του ΟΓΑ. Στην περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο υπόχρεος στην καταβολή αυτή ασφαλισμένος στον ΟΓΑ, αδυνατεί να καταβάλει το σύνολο ή μέρος της οφειλής, δύναται να εξουσιοδοτήσει τον ΟΓΑ,  να εισπράξει για λογαριασμό του, το υπολειπόμενο ποσό της οφειλής από απαιτήσεις που πρόκειται να του καταβληθούν εντός του έτους, από φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. Σε περίπτωση που δεν καταβάλλεται το σύνολο ή μέρος της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς ή που παρά την εξουσιοδότηση, ο ΟΓΑ  αδυνατεί να εισπράξει το σύνολο ή μέρος της οφειλής, το σχετικό οφειλόμενο ποσό οριστικοποιείται με πράξη του ΟΓΑ., η οποία αποστέλλεται για βεβαίωση και είσπραξη στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδή­ματος του οφειλέτη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων και αποδίδεται στον ΟΓΑ.

ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Παναγιώτης Ρήγας
Χρήστος Γκόκας
Γιάννης Κουτσούκος
Κωνσταντίνος Τριαντάφυλλος
Γιάννης Δριβελέγκας
Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης
Φίλιππος Σαχινίδης
Αχμέτ Χατζηοσμάν
Δημήτρης Σαλτούρος
Δημήτρης Κρεμαστινός
Μιχάλης Κασσής
Πύρρος Δήμας
Αθανάσιος Μωραΐτης
Συμεών Κεδίκογλου
Νίκος Σηφουνάκης
Απόστολος Κακλαμάνης
Γιώργος Παπανδρέου

Τα σχόλια είναι κλειστά.