Ειδησεογραφικό site

Σε ηλεκτρονική δημοπρασία οι περιουσίες των οφειλετών-Πώς θα γίνονται οι πλειστηριασμοί

53

Στο ίντερνετ και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων θα μπορούν να δημοσιεύονται από σήμερα τα στοιχεία για τους πλειστηριασμούς που θα ξεκινά η ΓΓΔΕ, για τα περιουσιακά στοιχεία οφειλετών του δημοσίου από κατάσχεση.

Με απόφαση της Γενικής Γραμματέως κυρίας Κατερίνας Σαββαΐδου, ορίζεται ότι στο site της ΓΓΔΕ:

– θα δημοσιευονται περιλήψεις προγραμμάτων πλειστηριασμού σε βάρος οφειλετών για συνολική ληξιπρόθεσμη οφειλή άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ
– δημοσιοποιούνται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του οφειλέτη σε βάρος του οποίου γίνεται η αναγκαστική εκτέλεση,
– γίνεται συνοπτική περιγραφή και φωτογραφίες του προς πλειστηριασμό περιουσιακού στοιχείου,
– καθορίζεται η τιμή της πρώτης προσφοράς, το όνομα και η διεύθυνση του υπαλλήλου του πλειστηριασμού, ο τόπος, η ημέρα και η ώρα του πλειστηριασμού.

Αναλυτικά η απόφαση της κυρίας Σαββαΐδου έχει ως εξής:

ΠΟΛ. 1210/22.9.2014

Θέμα: Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής της δυνατότητας ηλεκτρονικής δημοσίευσης περιλήψεων προγραμμάτων πλειστηριασμού που επισπεύδονται από το Δημόσιο.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη (…) αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Δημοσίευση περιλήψεων προγραμμάτων πλειστηριασμού

Την ηλεκτρονική δημοσίευση σε δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, των στοιχείων περιλήψεων προγραμμάτων πλειστηριασμού κινητών και ακινήτων που εκδίδονται από το Δημόσιο, τηρουμένων των προθεσμιών καθώς των λοιπών διαδικασιών δημοσίευσης κατά τις διατάξεις των άρθρων 20 και 41 του ν.δ. 356/1974.

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις δημοσίευσης και περιεχόμενο των δημοσιοποιούμενων στοιχείων

1. Περιλήψεις προγραμμάτων πλειστηριασμού που επισπεύδονται σε βάρος οφειλετών με συνολική ληξιπρόθεσμη οφειλή (συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους επιβαρύνσεων) άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, δύναται να αναρτώνται σε δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων από την αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσία.

2. Στα στοιχεία της δημοσίευσης περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
α) τα στοιχεία της επισπεύδουσας, αρμόδιας για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας καθώς και το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του καθ’ ου η εκτέλεση,
β) συνοπτική περιγραφή του προς πλειστηριασμό περιουσιακού στοιχείου,
γ) φωτογραφίες του προς πλειστηριασμό περιουσιακού στοιχείου, εφόσον υφίστανται,
δ) η τιμή της πρώτης προσφοράς,
ε) το όνομα και η ακριβής διεύθυνση του υπαλλήλου του πλειστηριασμού,
στ) ο τόπος, η ημέρα και η ώρα του πλειστηριασμού.

Άρθρο 3
Γα ανωτέρω στοιχεία δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο www.puhlicrevenue.gr της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 4
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 23 Σεπτεμβρίου 2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τα σχόλια είναι κλειστά.