Ειδησεογραφικό site

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την αξιολόγηση στο Δημόσιο -Τι προβλέπει

41

dimosioi-upalliloi

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση δόθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, «Αξιοκρατία, συμμετοχή και αποτελεσματικότητα στην διοίκηση».

Όπως σημειώνει ο αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γιώργος Κατρούγκαλος, η αξιολόγηση και η συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων στην διαδικασία θέσης στόχων, όπως και γενικότερα στην λειτουργία της διοίκησης, αποσκοπούν στη βελτίωση της ατομικής απόδοσης κάθε υπαλλήλου και συνολικά στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και στην καλύτερη ανταπόκριση της στις ανάγκες της κοινωνίας.

Στις διατάξεις του συστήματος αξιολόγησης υπάγονται οι μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου:

  • του Δημοσίου,
  • των ΟΤΑ,
  • των ΝΠΔΔ (συμπεριλαμβανομένου του ΟΓΑ),
  • οι υπάλληλοι της Γραμματείας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών,
  • των Έμμισθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων της χώρας,
  • το προσωπικό των Ανεξάρτητων Αρχών,
  • της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων κ.α.

Αντιθέτως, του συστήματος αξιολόγησης εξαιρούνται:

  • οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
  • οι θρησκευτικοί λειτουργοί των νομικών προσώπων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού και των λοιπών εκκλησιών.

Αξιολογητής του υπαλλήλου και των προϊσταμένων οργανικών μονάδων είναι ο άμεσος ιεραρχικά προϊστάμενός του. Κάθε αξιολογητής υποχρεούται να συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης για όλους τους υπαλλήλους αρμοδιότητάς του, εφόσον προΐστατο αυτών κατά το προηγούμενο έτος για πέντε τουλάχιστον μήνες.

Η έκθεση αξιολόγησης, συντάσσεται από τους αρμόδιους αξιολογητές εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους και περιλαμβάνει τους τίτλους σπουδών, κατάρτισης και επιμόρφωσης, συνοπτική περιγραφή του έργου που επιτελέσθηκε από τον αξιολογούμενο, συνοπτικά τα στοιχεία της συμβουλευτικής συνέντευξης και τη βαθμολογία του.

Πώς γίνεται η βαθμολογία

Με βαθμό 10 βαθμολογούνται οι άριστοι υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν επιδείξει όλως εξαιρετική απόδοση στα καθήκοντά τους. Με βαθμό 9 βαθμολογούνται οι άριστοι υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν επιδείξει εξαιρετική επίδοση στα καθήκοντα τους και είναι πάντοτε έτοιμοι να αντιμετωπίζουν απόλυτα, με ταχύτητα και ευστοχία, κάθε υπηρεσιακό ζήτημα. Με τους βαθμούς 7 ή 8 βαθμολογούνται οι πολύ καλοί υπάλληλοι, οι οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας τους, και περιστασιακά μόνο χρειάζονται ελάχιστη βοήθεια. Με τους βαθμούς 5 ή 6 βαθμολογούνται οι καλοί υπάλληλοι που επιδιώκουν σταθερά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της υπηρεσίας, αλλά κατά κανόνα χρειάζονται βοήθεια. Με τους βαθμούς 3 ή 4 βαθμολογούνται οι υπάλληλοι, οι οποίοι αποδίδουν κάτω του συνηθισμένου μέτρου. Με τους βαθμούς 1 ή 2 βαθμολογούνται οι εντελώς ακατάλληλοι για την υπηρεσία υπάλληλοι.

Πριν από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ο αξιολογητής καλεί τον υπάλληλο προκειμένου να συζητήσει μαζί του τρόπους βελτίωσης της απόδοσής του και καλύτερης αξιοποίησης και ανάπτυξης των ικανοτήτων του προς όφελος τόσο του ιδίου όσο και για τη λειτουργία γενικά και την απόδοση της οργανικής μονάδας, στην οποία ανήκει. Ο αξιολογούμενος έχει δικαίωμα να καταγράψει απόψεις – αντιρρήσεις εντός δύο ημερών από την πραγματοποίηση της συνέντευξης.

Σε κάθε υπουργείο, Γενική ή Ειδική Γραμματεία υπουργείου, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Περιφέρεια ή αυτοτελή δημόσια υπηρεσία και σε κάθε ΝΠΔΔ συνιστάται Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, στην οποία ο αξιολογούμενος υπάλληλος μπορεί να ασκήσει ένσταση σε περίπτωση που ο μέσος όρος βαθμολογίας του είναι μικρότερος του επτά, ή όταν ο αξιολογούμενος διαμαρτύρεται, με επίκληση συγκεκριμένων λόγων, για έλλειψη αντικειμενικότητας του αξιολογητή ή υφίσταται, κατ’ αυτόν, πλάνη περί τα πράγματα. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει το παραδεκτό και το βάσιμο της ένστασης και μπορεί είτε να οριστικοποιήσει είτε να διορθώσει την έκθεση αξιολόγησης.

Για την επιλογή προϊσταμένων λαμβάνονται υπόψη οι μοριοδοτήσεις βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών και άλλων προσόντων, βάσει εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης, βάσει αξιολόγησης και βάσει συνέντευξης. Ειδικά για την επιλογή προϊσταμένων επίπεδου Τμήματος, με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μπορεί να προκηρύσσεται και γραπτή εξέταση των υποψηφίων, η οποία διεξάγεται ετησίως με μέριμνα του ΑΣΕΠ και η επιτυχής συμμετοχή σε αυτήν, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στην απόφαση, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για το δικαίωμα αίτησης υποψηφιότητας.

Το νομοσχέδιο θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 15 Ιουλίου.

Τα σχόλια είναι κλειστά.