Ειδησεογραφικό site

Πώς θα αξιολογούνται οι υποψήφιοι προϊστάμενοι στο Δημόσιο

80

Καθορίστηκαν οι διαδικασίες με τις οποίες το αρμόδιο Συμβούλιο Συνέντευξης Προϊσταμένων καλείται να διαμορφώσει γνώμη όσον αφορά την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων της θέσης ευθύνης για την οποία κρίνεται.

Όπως αναφέρει Το Βήμα, η βαθμολόγηση των υποψηφίων για κάθε θεματική ενότητα της δομημένης συνέντευξης, οι πέντε κλίμακες αξιολόγησής τους (επίπεδο ανεπαρκές, οριακά αποδεκτό, πολύ καλό και εξαιρετικό) αλλά και οι όροι αποτελούν στοιχεία που σκιαγραφούν το νέο σύστημα επιλογής διευθυντών.

Όλα αυτά περιγράφονται αναλυτικά σε απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄/Αρ. Φύλλου 2661/8.10.2014).

Μέχρι τώρα είχαν ορισθεί με εγκυκλίους-αποφάσεις οι προϋποθέσεις και τα τυπικά προσόντα για την πλήρωση θέσεων ευθύνης (πρώτο στάδιο για την επιλογή) και τα ζητήματα της γραπτής εξέτασης (δεύτερο στάδιο). Έτσι τώρα ορίζεται η διαδικασία για τη διεξαγωγή της δομημένης συνέντευξης και για την έκδοση των αποτελεσμάτων (τρίτο στάδιο).

Σημειώνεται ότι ο αριθμός των υποψηφίων που καλούνται σε συνέντευξη είναι τουλάχιστον τριπλάσιος του αριθμού των προκηρυσσόμενων θέσεων και σε περίπτωση που δεν πληρούται η προϋπόθεση αυτή καλούνται όλοι οι υποψήφιοι.

Ο πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Συνέντευξης πρέπει, πριν από τον ορισμό τους, να έχουν επιμορφωθεί και πιστοποιηθεί από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) για την ικανότητά τους να διεξαγάγουν δομημένη συνέντευξη.

Το Συμβούλιο Συνέντευξης συνεκτιμά κατά τη συνέντευξη τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων, όπως αυτά περιλαμβάνονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, την αίτηση υποψηφιότητας και τη δήλωση ενδιαφέροντος. Ορίζεται ότι ιδίως αξιολογούνται οι τίτλοι σπουδών, βασικοί και μεταπτυχιακοί, η γνώση ξένων γλωσσών και το επίπεδο αυτής, η εργασιακή και διοικητική εμπειρία, η διάρκεια και το είδος αυτής, οι ηθικές αμοιβές, η πιστοποιημένη επιμόρφωση, η υπηρεσιακή αξιολόγηση, καθώς και λοιπές δραστηριότητες συναφείς με το αντικείμενο της θέσης και της δημόσιας διοίκησης.

Πώς γίνεται η βαθμολόγηση

Τρεις είναι οι θεματικές ενότητες της συνέντευξης βάσει των οποίων βαθμολογούνται οι υποψήφιοι. Η μια ενότητα ερωτήσεων «διερευνά» την ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότητας του υποψηφίου, η δεύτερη αφορά τη γνώση του αντικειμένου του φορέα, και η τρίτη θεματική ενότητα ανιχνεύει τις διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου, ιδίως στη διαχείριση κρίσεων.

Κάθε θεματική ενότητα της δομημένης συνέντευξης βαθμολογείται από κάθε μέλος του Συμβουλίου Συνέντευξης ξεχωριστά, με ακέραιο ή με προσέγγιση δεκάτου βαθμού. Το ανώτατο όριο βαθμολογίας ανά ενότητα, ανάλογα με το επίπεδο θέσης ευθύνης, καθορίζεται ως εξής:

* Για τους προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης: 20 – 30 – 50 μονάδες αντίστοιχα ανά θεματική ενότητα
* Για τους προϊσταμένους Διεύθυνσης: 20 – 40 – 40 μονάδες αντίστοιχα ανά θεματική ενότητα
* Για τους προϊσταμένους Τμήματος: 20 – 50 – 30 μονάδες αντίστοιχα ανά θεματική ενότητα.

Κάθε μέλος του Συμβουλίου αξιολογεί το επίπεδο του υποψηφίου για κάθε θεματική ενότητα με βαθμολογούμενη κλίμακα από 1 έως 5 μονάδες ως εξής:

* με 1 – 1,9 μονάδες αξιολογείται το ανεπαρκές επίπεδο
* με 2 – 2,9 μονάδες το οριακά αποδεκτό επίπεδο
* με 3 – 3,7 μονάδες το ικανοποιητικό επίπεδο
* με 3,8 – 4,4 μονάδες το πολύ καλό επίπεδο και
* με 4,5 – 5 το εξαιρετικό επίπεδο.

Η βαθμολογία που λαμβάνει ο υποψήφιος από κάθε μέλος του Συμβουλίου για κάθε θεματική ενότητα προκύπτει από το γινόμενο των μονάδων επί αντίστοιχο συντελεστή, ο οποίος καθορίζεται, ανά επίπεδο θέσης ευθύνης, ως εξής:

* Για τους προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης: 4 – 6 – 10 αντίστοιχα ανά θεματική ενότητα
* Για τους προϊσταμένους Διεύθυνσης: 4 – 8 – 8 αντίστοιχα ανά θεματική ενότητα
* Για τους προϊσταμένους Τμήματος: 4 – 10 – 6 αντίστοιχα ανά θεματική ενότητα.

Η τελική βαθμολογία για κάθε υποψήφιο προκύπτει από τον μέσο όρο της βαθμολογίας όλων των μελών του Συμβουλίου, με ανώτατο όριο τις 100 μονάδες.

Ορίζεται ότι κατά τη δομημένη συνέντευξη όλοι οι υποψήφιοι απαντούν σε όμοιες ή παρεμφερείς ερωτήσεις που σχετίζονται με την περιγραφή και το αντικείμενο της θέσης εργασίας, καθώς και με τις αντίστοιχες απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες ή δεξιότητες. Αξιολογούνται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

* Ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότητας του υποψηφίου με βάση το περιεχόμενο του βιογραφικού σημειώματος και την αίτηση δήλωσης ενδιαφέροντος / υποψηφιότητας, ιδίως αναφορικά με το εύρος και την ποιότητα της επαγγελματικής και της διοικητικής εμπειρίας, τις επιλογές σταδιοδρομίας που έχει κάνει ο υποψήφιος, το εύρος και την ποιότητα εκπαίδευσης / επιμόρφωσης, το εύρος και την ποιότητα λοιπών, σχετικών με τη θέση, δραστηριοτήτων (ερευνητικό, συγγραφικό, διδακτικό έργο, συμμετοχή σε επιτροπές κτλ.).

* Γνώση του αντικειμένου του φορέα, της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης γενικότερα, ιδίως αναφορικά με το εύρος και την ποιότητα της γνώσης των θεμάτων που αντιμετωπίζει ο φορέας, την κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων της δημόσιας διοίκησης, τη δυνατότητα προσαρμογής της γνώσης και της εμπειρίας σε νέα ή/και διευρυμένα καθήκοντα.

* Διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προγραμματίζει, να συντονίζει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις.

Ιδιαίτερα δίνεται έμφαση, όπως υπογραμμίζεται, στις:

* ικανότητες που σχετίζονται με το στρατηγικό τρόπο σκέψης (ανάπτυξη στρατηγικού οράματος και πρoνοητικής προσέγγισης, αναλυτική σκέψη και επίλυση προβλημάτων, λήψη αποφάσεων)
* ικανότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση ανθρώπων και πόρων (ηγεσία, κατανομή πόρων – ανάθεση έργων, επικοινωνία και πειθώ, διαχείριση συγκρούσεων, υποκίνηση και ανάπτυξη άλλων)
* ικανότητες που σχετίζονται με τα αποτελέσματα (πρωτοβουλία και ανάπτυξη δεξιοτήτων, προγραμματισμός, ιεράρχηση προτεραιοτήτων, συντονισμός και έλεγχος)
* ικανότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση αλλαγών (προσαρμοστικότητα και ευελιξία, διαχείριση κρίσεων, ανάληψη πρωτοβουλιών, δημιουργικότητα).

Εκδοση αποτελεσμάτων

Όλα καταγράφονται σε ειδικό έντυπο συνέντευξης για κάθε υποψήφιο. Αυτό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πρακτικού, το οποίο διαβιβάζεται στο αρμόδιο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙΣΕΠ) του φορέα που προκηρύσσει τις θέσεις ή στο Κεντρικό Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΚΕιΣΕΠ), προκειμένου για την πλήρωση των οριζόντιων θέσεων προϊσταμένων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης.

Αν υποψήφιος που έχει κληθεί στη συνέντευξη δεν προσέλθει, τότε δεν λαμβάνει βαθμολογία στο στάδιο αυτό.

Συντάσσεται αλφαβητικός πίνακας υποψηφίων οι οποίοι κλήθηκαν και προσήλθαν στη συνέντευξη ανά προκηρυσσόμενη θέση ή ομάδα θέσεων με αναγραφή της βαθμολογίας που συγκέντρωσαν κατά το στάδιο αυτό, και αλφαβητικός πίνακας υποψηφίων οι οποίοι, αν και κλήθηκαν, δεν προσήλθαν στη συνέντευξη, ανά προκηρυσσόμενη θέση ή ομάδα θέσεων.

Οι πίνακες ταυτοχρόνως κοινοποιούνται στο ΑΣΕΠ. Οι υποψήφιοι δύνανται να λάβουν γνώση της ατομικής βαθμολογίας τους με τη χρήση ειδικού προσωπικού αριθμητικού κωδικού, ο οποίος τους έχει δοθεί κατά το στάδιο της συνέντευξης και αναγράφεται στους πίνακες. Η ανάρτηση των πινάκων από τους οικείους φορείς γνωστοποιείται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης από το ΑΣΕΠ.

Τα σχόλια είναι κλειστά.