Ειδησεογραφικό site

Προτάσεις της ΕΕ για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας φτώχειας

50

Ανακοίνωση που συμβάλλει στη διαμόρφωση θέσης της ΕΕ στο πλαίσιο των διεθνών διαπραγματεύσεων με θέμα τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, σε συνέχεια των αναπτυξιακών στόχων της «Χιλιετίας» εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η πρόταση της Επιτροπής ζητά τη διευθέτηση θεμάτων παγκόσμιας ανησυχίας, όπως η φτώχεια, οι ανισότητες, η υγεία, η επισιτιστική ασφάλεια, η εκπαίδευση, η ισότητα των φύλων, η παροχή ύδατος και αποχετεύσεων, η βιώσιμη ενέργεια, η αξιοπρεπής εργασία, η βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, η βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή, η βιοποικιλότητα, καθώς και η υποβάθμιση του εδάφους, της θάλασσας και των ωκεανών.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής παρουσιάζει βασικές αρχές και προτείνει τομείς προτεραιότητας και πιθανούς στόχους για τα έτη μετά το 2015, ως βήμα για την καθιέρωση ενός περιορισμένου αριθμού στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Το πλαίσιο μετά το 2015 πρέπει επίσης να διασφαλίζει μια προσέγγιση που να βασίζεται στα δικαιώματα και να ρυθμίζει θέματα όπως η δικαιοσύνη, η ισότητα, η χρηστή διακυβέρνηση, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου, καθώς και να επιδιώκει ειρηνικές κοινωνίες και εξάλειψη της βίας.

Η ανακοίνωση θα συζητηθεί από το Συμβούλιο των Υπουργών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το αποτέλεσμα θα καθοδηγήσει τη θέση της ΕΕ στις διαπραγματεύσεις σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών και θα συμβάλει στην κατάρτιση της έκθεσης του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ σχετικά με το πλαίσιο «μετά το 2015», η οποία θα εκδοθεί αργότερα εντός του έτους. Τα συμπεράσματα της ανοικτής ομάδας εργασίας αναμένεται να δημοσιευθούν το επόμενο μήνα.

Σημειώνεται πως οι στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη αποσκοπούν στο να ενισχύσουν τη δέσμευση της διεθνούς κοινότητας για την εξάλειψη της φτώχειας και την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης, προκλήσεις που έχουν επίδραση στις συνθήκες διαβίωσης των σημερινών και των μελλοντικών γενεών.

Τα σχόλια είναι κλειστά.