Ειδησεογραφικό site

Περιορίζεται η γραφειοκρατία στην αναγνώριση αθλητικών σωματείων

56

Με απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Γιάννη Ανδριανού, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόκτηση αθλητικής αναγνώρισης από αθλητικά σωματεία μειώνονται από 15 σε 4 (και κατά περίπτωση 6).

Σύμφωνα με την απόφαση, τα δικαιολογητικά που πλέον απαιτούνται είναι τα εξής:

1. Αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης του ΔΣ του σωματείου.
2. Υπεύθυνες Δηλώσεις του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του ΔΣ του Σωματείου, θεωρημένες από δημόσια αρχή για το γνήσιο των υπογραφών τους, στις οποίες θα αναφέρονται τα ακόλουθα:
Α. το σωματείο δεν έχει ως επωνυμία το όνομα, την επωνυμία, το διακριτικό τίτλο ή το σήμα οποιασδήποτε εμπορικής επιχείρησης εξαιρουμένων των περιπτώσεων ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισμών ή εργασιακών μονάδων με πρωτοβουλία των οποίων έχουν ιδρυθεί αθλητικά σωματεία.
Β. τηρούνται τα προβλεπόμενα από το Ν. 2725/99, όπως ισχύει, βιβλία
Γ. το σωματείο δεν συστεγάζεται με εμπορική επιχείρηση.
Δ. δεν υποκρύπτεται άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από τη λειτουργία του σωματείου.
3. Βεβαίωση της οικείας Ομοσπονδίας που θα περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 παρ. 1α του Ν. 2725/99, όπως ισχύει, καθώς και:
Α. την ημερομηνία ένταξης του Σωματείου στην Ομοσπονδία
Β. την κατηγορία (όπου υπάρχει) στην οποία αυτό αγωνίζεται.
4. Βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας ότι έχουν θεωρηθεί τα προβλεπόμενα από το Ν.2725/99, όπως ισχύει, βιβλία.

Σωματεία που υποχρεούνται να απασχολούν προπονητή, πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν:
1. Έγγραφο στο οποίο θα δηλώνεται ο/οι προπονητής/ές του (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός απόφασης άδειας άσκησης επαγγέλματος)
2. Επικυρωμένο αντίγραφο της θεωρημένης από την αρμόδια ΔΟΥ σύμβασης εργασίας προπονητή/ών και σωματείου.

Τα σχόλια είναι κλειστά.