Ειδησεογραφικό site

Νέα τροπολογία για τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών

52

Στην κατάθεση νέας τροπολογίας για τη ρύθμιση του ζητήματος με τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις των τραπεζών προχώρησε η κυβέρνηση.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η υφιστάμενη τροπολογία τροποποιείται στα ακόλουθα σημεία:

– Η μετατροπή των Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του δημοσίου, είναι προαιρετική Η λήψη της σχετικής απόφασης γίνει με αυξημένη απαρτία στην γενική συνέλευση της τράπεζας και γνωστοποιείται στη φορολογική διοίκηση και στην εποπτική αρχή.

– Η απαίτηση από την μετατροπή μέρους ή του συνόλου των Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων συμψηφίζεται με τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος όχι μόνο του νομικού προσώπου αλλά και των εταιρειών του ίδιου ομίλου. Δεν συμψηφίζεται πλέον με τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος του νομικού προσώπου των επόμενων τριάντα φορολογικών ετών.

– Σε περίπτωση που ο αναλογών φόρος εισοδήματος του φορολογικού έτους στο οποίο προέκυψε η λογιστική ζημία δεν επαρκεί για τον ολοσχερή συμψηφισμό της απαίτησης και κατά το μέρος που αυτή δεν έχει συμψηφιστεί, το νομικό πρόσωπο έχει πλέον άμεσα εισπράξιμη απαίτηση έναντι του δημοσίου για το μη συμψηφισθέν ποσό η οποία καλύπτεται εντός ενός μήνα από την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Στην περίπτωση αυτή, το νομικό πρόσωπο εκδίδει δωρεάν τίτλους δικαιωμάτων κτήσεων κοινών μετοχών οι οποίοι ανήκουν κατά κυριότητα στο ελληνικό δημόσιο και αντιστοιχούν σε κοινές μετοχές συνολικής αγοραίας αξίας ίσης με το 110% του ποσού της εισπρακτέας φορολογικής απαίτησης.

Όλες οι αλλαγές, θα ισχύσουν από το φορολογικό έτος 2016 και μετά και ανάγονται στο φορολογικό έτος 2015 και μετά. Το ΓΛΚ δεν υπολογίζει το δημοσιονομικό κόστος που θα προκύψει από τη ρύθμιση καθώς, όπως αναφέρει, εξαρτάται από τις μελλοντικές οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων, τους μελλοντικούς φορολογικούς συντελεστές αλλά και την πορεία των μετοχών των νομικών προσώπων που θα ενταχθούν στη ρύθμιση.

Τα σχόλια είναι κλειστά.