Ειδησεογραφικό site

Κομισιόν: Εφαρμόστε τους κανόνες για τη σιδηροδρομική ασφάλεια

41

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε σήμερα από την Ελλάδα, την Εσθονία και την Ουγγαρία να ευθυγραμμίσουν τους εθνικούς κανόνες τους με την οδηγία 2004/49/ΕΚ για την ασφάλεια του σιδηροδρομικού συστήματος. Κατά την Επιτροπή, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Εσθονία οι παραλείψεις αφορούν ιδίως την ανεξαρτησία και το καθεστώς του φορέα διερεύνησης.

Ειδικότερα, η Επιτροπή κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Εσθονίας τον Μάιο του 2014, κατά της Ελλάδας τον Απρίλιο του 2013 και κατά της Ουγγαρίας τον Φεβρουάριο του 2014. Σήμερα, αποφασίστηκε να αποσταλούν αιτιολογημένες γνώμες (το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει της ΕΕ) και οι τρεις χώρες έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στην Επιτροπή. Αν η Εσθονία, η Ελλάδα και η Ουγγαρία δεν αντιδράσουν ικανοποιητικά, τότε η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Επιπλέον, στην Εσθονία επηρεάζονται η πιστοποίηση ασφάλειας και η υποβολή στοιχείων για ατυχήματα και συμβάντα στον φορέα διερεύνησης. Στην Ουγγαρία, το αίτημα της Επιτροπής αφορά ιδίως την ανεξαρτησία τής εθνικής Αρχής ασφάλειας, το δικαίωμα της εθνικής Αρχής ασφάλειας να ζητά την τεχνική συνδρομή των διευθυντών υποδομής και των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων ή άλλων αρμόδιων φορέων και την υποχρέωση της εθνικής Αρχής ασφάλειας για την υποβολή στοιχείων για ατυχήματα και συμβάντα στον φορέα διερεύνησης.

Η σχετική κοινοτική οδηγία στοχεύει στην ανάπτυξη κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης όσον αφορά την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, ιδίως στη θέσπιση απαιτήσεων ασφάλειας για το σιδηροδρομικό σύστημα, περιλαμβανομένης της ασφαλούς διαχείρισης των υποδομών και της διαχείρισης της κυκλοφορίας, των ρόλων και των αρμοδιοτήτων των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και των διευθυντών υποδομής και της αλληλεπίδρασής τους, κοινού ρυθμιστικού πλαισίου για την ασφάλεια, ρύθμιση, διαχείριση, εποπτεία της ασφάλειας και ανεξάρτητη έρευνα των ατυχημάτων. Η νομοθεσία αυτή έπρεπε να είχε εφαρμοστεί από τις 30 Απριλίου 2006.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, είναι σημαντικό η νομοθεσία της ΕΕ για την ασφάλεια του σιδηροδρομικού συστήματος να εφαρμόζεται έτσι ώστε όλα τα σιδηροδρομικά δίκτυα της ΕΕ να επιδεικνύουν συνεπή υψηλά επίπεδα ασφάλειας.

Τα σχόλια είναι κλειστά.