Ειδησεογραφικό site

Η ΕΚΤ αναλαμβάνει την εποπτεία των ευρωπαϊκών τραπεζών – Ανάμεσα τους και οι ελληνικές

33

Υπό τον έλεγχο και την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) θα βρίσκονται από σήμερα, 4 Νοεμβρίου, οι 120 μεγαλύτεροι τραπεζικοί όμιλοι της ζώνης του ευρώ, μεταξύ των οποίων και οι Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς.

Εκτός από την εποπτεία των 120 μεγαλύτερων τραπεζικών ομίλων της ζώνης του ευρώ, που αντιπροσωπεύουν πάνω από 85% των στοιχείων ενεργητικού του τραπεζικού τομέα στην ΕΕ, η ΕΚΤ αναλαμβάνει και την έμμεση εποπτεία περίπου 3.400 μικρότερων πιστωτικών ιδρυμάτων, μέσω των εθνικών κεντρικών τραπεζών των χωρών που συμμετέχουν στη νέα τραπεζική ένωση.

Ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (ΕΕΜ) της ΕΚΤ αποσκοπεί στη διασφάλιση της ασφάλειας και ευρωστίας του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος, στην ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης και σταθερότητας και στη διασφάλιση της συνεπούς εποπτείας.

Το νέο σύστημα χρηματοπιστωτικής εποπτείας περιλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις εθνικές αρμόδιες αρχές των χωρών της ζώνης του ευρώ. Πρέπει να διευκρινισθεί πως όλα τα πιστωτικά ιδρύματα υπό την εποπτεία του ΕΕΜ υπόκεινται στην ίδια εποπτική πρακτική.

Ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός είναι υπεύθυνος για την εποπτεία περίπου 4.900 εποπτευόμενων οντοτήτων στα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Συγκεκριμένα η ΕΚΤ εποπτεύει από σήμερα απευθείας τα 120 προαναφερόμενα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν ταξινομηθεί ως σημαντικά και τα οποία εκπροσωπούν περίπου 1.200 εποπτευόμενες οντότητες, με τη συνδρομή των εθνικών κεντρικών τραπεζών των χωρών που συμμετέχουν στην νέα τραπεζική ένωση.

Η καθημερινή εποπτεία γίνεται από Μεικτές Εποπτικές Ομάδες οι οποίες απαρτίζονται από προσωπικό τόσο εθνικών κεντρικών τραπεζών όσο και της ΕΚΤ. Είναι χαρακτηριστικό πως για την μεγαλύτερη ευρωπαϊκή τράπεζα την Deutsche Bank, η Μεικτή Εποπτική Ομάδα θα απασχολεί σε καθημερινή βάση 70 άτομα, ενώ η αντίστοιχη Εποπτική Ομάδα για την Alpha Bank δεν ξεπερνά τα 10 άτομα.

Οι εποπτικές αρχές θα εξετάζουν και αξιολογούν από σήμερα τους κινδύνους τους οποίους τα ιδρύματα έχουν αναλάβει ή ενδέχεται να αναλάβουν, τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται το χρηματοπιστωτικό σύστημα εν γένει εξαιτίας του ιδρύματος και τους κινδύνους που εντοπίζονται κατά την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων ενός ιδρύματος.

Η διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης περιλαμβάνει τρία βασικά στοιχεία:

Ένα σύστημα αξιολόγησης κινδύνων, το οποίο αξιολογεί τα επίπεδα και τους ελέγχους κινδύνου των πιστωτικών ιδρυμάτων.
Ένα ολοκληρωμένο έλεγχο της εσωτερικής διαδικασίας αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας και της εσωτερικής διαδικασίας αξιολόγησης της επάρκειας ρευστότητας.
Μια μεθοδολογία ποσοτικού προσδιορισμού του κεφαλαίου και της ρευστότητας, η οποία αξιολογεί τις ανάγκες ενός πιστωτικού ιδρύματος σε κεφάλαιο και ρευστότητα με δεδομένα τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κινδύνων.

Η ΕΚΤ δύναται από σήμερα από κοινού με τις εθνικές αρχές να χορηγεί και να ανακαλεί την άδεια λειτουργίας οποιουδήποτε πιστωτικού ιδρύματος και να αξιολογεί την απόκτηση συμμετοχών σε πιστωτικά ιδρύματα στη ζώνη του ευρώ. Σε ό,τι αφορά στη χρήση εποπτικών μέτρων και εξουσιών, η ΕΚΤ θα έχει πλέον την αρμοδιότητα να ζητά από τα σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα να λαμβάνουν εγκαίρως μέτρα για την αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με τη συμμόρφωση προς τις προληπτικές απαιτήσεις, την αρτιότητα της διαχείρισής τους και την επαρκή κάλυψη των κινδύνων ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του πιστωτικού ιδρύματος.

Η ΕΚΤ μπορεί να επιβάλει σε πιστωτικά ιδρύματα διοικητικές χρηματικές ποινές που φτάνουν έως το διπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, εφόσον αυτά μπορούν να προσδιοριστούν, ή έως το 10% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών κατά την προηγούμενη χρήση. Τέλος, θα μπορεί να επιβάλει περιοδική χρηματική ποινή σε περίπτωση παράβασης εποπτικής απόφασης ή κανονισμού της ΕΚΤ προκειμένου να υποχρεώσει τα εμπλεκόμενα πρόσωπα να συμμορφωθούν προς την προηγούμενη εποπτική απόφαση ή κανονισμό της.

Τα σχόλια είναι κλειστά.