Ειδησεογραφικό site

Ενίσχυση και στήριξη των μικρών επιχειρήσεων από τη ΓΣΕΒΕΕ

56

Τα τελευταία χρόνια οι μικρές επιχειρήσεις ήρθαν αντιμέτωπες με ένα εξαιρετικά δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον. Η ΓΣΕΒΕΕ, μέσω των φορέων της ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, προκειμένου να συμβάλλει ενεργά στην αντιμετώπιση της κρίσης που πλήττει με ιδιαίτερη σφοδρότητα τον χώρο των μικρών επιχειρήσεων, έχει σχεδιάσει και υλοποιεί έργα τα οποία εστιάζουν στην ενίσχυση και στήριξη των μικρών οικονομικών μονάδων, σε πανελλαδικό επίπεδο, μέσω:

 • Παροχής δωρεάν συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης
 • Διευκόλυνσης και υποστήριξης της δημιουργίας συμπράξεων μικρών επιχειρήσεων καθώς και ανάπτυξης, ανάδειξης και υιοθέτησης καινοτομικών εφαρμογών
 • Διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών και υλοποίησης δράσεων τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων

Σταθερή επιδίωξη της ΓΣΕΒΕΕ είναι η τοποθέτηση των μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες, ειδικά στην Ελλάδα, στηρίζουν την απασχόληση, τις τοπικές αγορές και τη συνοχή του κοινωνικού ιστού σε μεγάλο βαθμό, στο προσκήνιο και στο επίκεντρο των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών.

Οι περισσότερες δράσεις που εφαρμόζει η ΓΣΕΒΕΕ, μέσω του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων και του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης, αναπτύσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007-2013. Οι πιο σημαντικές εξ αυτών είναι οι κάτωθι:

 • Δίκτυο Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας για τις μικρές επιχειρήσεις

Στόχος του Έργου «Δίκτυο Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας για τις μικρές επιχειρήσεις» είναι η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας, οι οποίες χρειάζονται καθοδήγηση και υποστήριξη, έτσι ώστε να διατηρήσουν και να βελτιώσουν την θέση τους σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον. Το Δίκτυο υποστηρίζει μικρές επιχειρήσεις σε όλη την ελληνική επικράτεια. Στο πλαίσιο του Δικτύου επιχειρηματικότητας έχει συσταθεί μητρώο εξειδικευμένων επιστημονικών συμβούλων, μέσα από το οποίο επιλέγεται ο καταλληλότερος σύμβουλος για την υποστήριξη της επιχείρησης με βάση τις ανάγκες της. Οι υπηρεσίες υποστήριξης παρέχονται δωρεάν και αφορούν την αξιολόγηση της κατάστασης της επιχείρησης, τη διάγνωση πιθανών προβλημάτων και την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την αντιμετώπισή τους.

Μέχρι σήμερα το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ έχει ολοκληρώσει την υποστήριξη 860 επιχειρήσεων σε θέματα επιχειρηματικότητας, ενώ 33 επιχειρήσεις λαμβάνουν υπηρεσίες mentoring. Το έργο ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 2015.

 • Δράσεις για την ενίσχυση του ρόλου της καινοτομίας και των μορφών συνεργασίας στις μικρές επιχειρήσεις

Κύριος στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της καινοτομικής δραστηριότητας και η υιοθέτηση μορφών συνεργασίας μεταξύ των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Οι δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργατικών σχηματισμών παρέχονται δωρεάν από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και αφορούν τόσο την ενημέρωση και την επιμόρφωση όσο και την εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη των επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, οι δράσεις επιμόρφωσης στοχεύουν στην εξοικείωση των μικρών επιχειρήσεων σε θέματα διαχείρισης καινοτομίας, σχεδιασμού επιχειρηματικών μοντέλων, χρηματοδότησης καινοτομίας, ανάπτυξης νέων προϊόντων, υπηρεσιών και συνεργασιών, ανάλυση καλών πρακτικών εφαρμογής καινοτομιών και διαμόρφωσης σχημάτων συνεργασίας.

Οι δράσεις υποστήριξης καινοτομίας περιλαμβάνουν επίσης την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε μεμονωμένες επιχειρήσεις αλλά και σε ομάδες επιχειρήσεων και επιχειρηματικά δίκτυα. Η εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη περιλαμβάνει πρακτική καθοδήγηση και υποστήριξη σε θέματα καινοτομίας από εξειδικευμένους συμβούλους μέσα από την εκπόνηση Σχεδίων Καινοτομίας.

Επιπλέον, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αναγνωρίζοντας τη σημασία των συνεργασιών και των συνεργατικών σχηματισμών παρέχει συγκεκριμένες υπηρεσίες τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης για την ενθάρρυνση δημιουργίας συνεργατικών σχηματισμών και «έξυπνων επιχειρηματικών δικτύων». Τέλος, το χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών ολοκληρώνουν η ενημέρωση και καθοδήγηση σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας καθώς και η διαμεσολάβηση καινοτομίας με την οργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων/επισκέψεων.

Μέχρι σήμερα το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ έχει ολοκληρώσει την υποστήριξη 115 επιχειρήσεων σε θέματα καινοτομίας και 31 επιχειρήσεων σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Παράλληλα έχει συμβάλλει στην ανάπτυξη 9 επιχειρηματικών δικτύων στα οποία συμμετέχουν περισσότερες από 300 επιχειρήσεις.

 • Δράσεις Τεχνικής κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων για επαγγελματίες μέλη της ΓΣΕΒΕ

Στόχος του έργου είναι η υποστήριξη εργοδοτών και αυτοαπασχολούμενων συγκεκριμένων τεχνικών επαγγελμάτων που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ ώστε να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες τους μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης. Σε επιλεγμένες περιπτώσεις επαγγελμάτων το έργο συνεχίζεται, μετά την κατάρτιση, με την εθελοντική συμμετοχή των καταρτισθέντων σε διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων.

Τα προγράμματα κατάρτισης αφορούν σε θεματικά αντικείμενα που προκύπτουν από πιστοποιημένα επαγ­γελματικά περιγράμματα 18 επαγγελμάτων που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ όπως επισκευαστές αυτοκινήτων, κλειθροποιοί, ψυκτικοί, υαλοτεχνίτες, εκπαιδευτές οδήγησης, μονωτές, εστιάτορες, αισθητικοί κ.ά. Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν περισσότερα από 300 προγράμματα κατάρτισης και θα καταρτιστούν περίπου 6.000 επαγγελματίες. Σε όλα τα προγράμματα κατάρτισης θα δοθούν κατάλληλα εκπαιδευτικά εγ­χειρίδια ενώ θα αξιοποιηθούν έμπειροι εκπαιδευτές με γνώσεις υψηλού επιπέδου στο τεχνικό αντικείμενο που θα διδάξουν. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες στην κατάρτιση επιδοτούνται με 3 ευρώ μικτά ανά ώρα κατάρτισης.

Η πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης και θα αφο­ρά στη συμμετοχή 2.000 περίπου ωφελούμενων/καταρτισθέντων σε εξετάσεις στο πλαίσιο διαδικασιών πιστοποίησης. Η πιστοποίηση αφορά στις ειδικότητες των υδραυλικών, των κλειθροποιών, των υπευθύνων κυλικείων, των ψυκτικών, των υαλοτεχνιτών, των ταπητοκαθαριστών και των κατασκευαστών ειδών αλουμινίου – σιδήρου Το κόστος της πιστοποίησης καλύπτεται πλήρως από το έργο.

Μέχρι στιγμής περισσότεροι από 5.000 επαγγελματίες έχουν καταρτιστεί, σε περισσότερα από 250 σεμινάρια κατάρτισης.

Παράλληλα με τις δράσεις υποστήριξης μικρών επιχειρήσεων η ΓΣΕΒΕΕ έχει αναλάβει δράσεις που αποσκοπούν στην θεσμική και οργανωτική ενδυνάμωση της ίδιας της Συνομοσπονδίες και των Ομοσπονδιών μελών της. Μέσω αυτών επιδιώκεται η αναβάθμιση του ρόλου των συνδικαλιστών εκπροσώπων της ΓΣΕΒΕΕ, καθώς και η βελτίωση των επιστημονικών και ερευνητικών υπηρεσιών του φορέα. Ειδικότερα το έργο περιλαμβάνει δράσεις όπως η:

 • συγκρότηση θεματικών τομέων του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σε θέματα όπως οικονομία και μικρές επιχειρήσεις, απασχόληση και κοινωνική πολιτική, εκπαίδευση και διά βίου μάθηση,
 • ενημέρωση-επιμόρφωση συνδικαλιστικών στελεχών ΓΣΕΒΕΕ, μέσα από τη χρησιμοποίηση σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων,
 • ενδυνάμωση Ομοσπονδιών μελών της ΓΣΕΒΕΕ, μέσω παρεμβάσεων που θα προκύψουν από την εκπόνηση σχετικών μελετών ανάλυσης του επαγγελματικού κλάδου ή της γεωγραφικής ενότητας που δραστηριοποιείται κάθε Ομοσπονδία μέλος της ΓΣΕΒΕΕ,
 • πρωτοβουλίες δικτύωσης και επίτευξης συνεργασιών της ΓΣΕΒΕΕ σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,
 • δημιουργία βιβλιοθήκης του Ινστιτούτου της ΓΣΕΒΕΕ,
 • εκπόνηση μελετών και ερευνών για θέματα που ενδιαφέρουν τις μικρές επιχειρήσεις.

Τα έως τώρα αποτελέσματα των παραπάνω δράσεων επιβεβαιώνουν την ουσιαστική και αποτελεσματική παρέμβαση της ΓΣΕΒΕΕ στην αποτύπωση των αναγκών των μικρών επιχειρήσεων, τη συμβολή της στην αντιμετώπιση των υφιστάμενων προβλημάτων τους, αλλά και την ενίσχυση των δημόσιων παρεμβάσεών της σε θέματα που αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Διακηρυγμένος στόχος της ΓΣΕΒΕΕ και των φορέων της για τα επόμενα χρόνια και με κύριο άξονα το ΣΕΣ 2014-2010, αποτελεί η ακόμα μεγαλύτερη συνεισφορά της στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των μικρών επιχειρήσεων.

Τα σχόλια είναι κλειστά.