Ειδησεογραφικό site

Από «κόσκινο» τα ελλείμματα των δήμων

36
euroΑυστηρές οδηγίες προς τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού τους, ώστε από το 2015 να εμφανίζουν υποχρεωτικά πλεονάσματα ή να είναι ισοσκελισμένοι, απευθύνει το υπουργείο Οικονομικών.Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, που δημοσιεύει η Ναυτεμπορική: «Η δημοσιονομική θέση των ΟΤΑ ως φορέων Γενικής Κυβέρνησης πρέπει να είναι ισοσκελισμένη ή πλεονασματική» και προσθέτει πως «το σύνολο των δαπανών, μη συμπεριλαμβανομένων των χρεολυσίων, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των εσόδων αφαιρουμένων των εσόδων από δάνεια».

Σε περίπτωση που υπάρξουν αστοχίες το 2014, μάλιστα, προαναγγέλλεται αύξηση των δημοτικών τελών για το 2015. Tαυτόχρονα, ειδική σημασία έχει η προειδοποίηση του υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με την οποία «σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις και πραγματοποιηθεί δαπάνες καθ’ υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού, τα ποσά που αναλογούν στο ύψος αυτών καταλογίζονται σε βάρος των οργάνων που ενέκριναν ή συνέπραξαν στην εκτέλεση της δαπάνης».

Σε ό,τι αφορά τις δαπάνες για τις αποδοχές πάσης φύσεως προσωπικού, οι εκτιμήσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά από λεπτομερείς καταστάσεις και πλήρη ανάλυση των πιστώσεων που είναι γραμμένες για τους σκοπούς αυτούς (όπως για τους μισθούς, τις τυχόν αυξήσεις μισθών του τακτικού και του επί συμβάσει προσωπικού), λαμβανομένων υπόψη των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων που επιφέρουν το πρόγραμμα διαθεσιμότητας-κινητικότητας του δημόσιου τομέα στους ΟΤΑ, η ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα, καθώς και ο προβλεπόμενος αριθμός αποχωρήσεων προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης. Δηλαδή, το μισθολογικό κόστος θα υπολογιστεί αφού προηγουμένως εκτιμηθεί το κόστος ή το όφελος από τις μετακινήσεις ή απολύσεις υπαλλήλων λόγω της κινητικότητας.

Πιο αυστηρή είναι η διατύπωση για τις νέες προσλήψεις. Για την εγγραφή δαπάνης που αφορά πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου προς κάλυψη παροδικών αναγκών ή και για απασχόληση προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου θα πρέπει να προκύπτει η δυνατότητα χρηματοδότησής της από το ύψος των εγγεγραμμένων, μη ειδικευμένων για άλλο σκοπό, εσόδων.

Φρένο στα δάνεια

Τόσο οι δήμοι όσο και οι περιφέρειες απαγορεύεται να συνάπτουν δάνεια για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών. «Μπορούν να συνομολογούν δάνεια με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση επενδύσεων. Δεν είναι δυνατή, κατά συνέπεια, η λήψη δανείου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών. Εξαιρούνται έσοδα από δάνεια που τυχόν θα συνομολογηθούν κατ’ εφαρμογή άλλης διάταξης», αναφέρει η απόφαση του ΥΠΟΙΚ.

Προειδοποίηση προς τις περιφέρειες για τα κονδύλια

Το υπουργείο Οικονομικών προειδοποιεί, παράλληλα, τις περιφέρειες για αυξομειώσεις κονδυλίων που θα λάβουν από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ). Ειδικότερα:

Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ ως έσοδο για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όργανα, πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της τελευταίας τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στην περιφέρεια πριν από τη στιγμή κατάρτισης του Π/Υ της επί δώδεκα και αυξημένο κατά 8,70%.

Δραστική περικοπή δαπανών

Στην απόφαση του υπουργείου Οικονομικών τονίζεται η ανάγκη κατάρτισης ρεαλιστικών Π/Υ, με εγγραφή σε αυτούς μόνο δαπανών που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα που αναμένεται να εισπραχθούν και με δεδομένη την αδυναμία άντλησης δανείων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη άσκησης περιοριστικής πολιτικής στις δαπάνες γενικότερα, με υποχρέωση συγκράτησης αυτών στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα.

Στο πλαίσιο αυτό, ενδεικτικά αναφέρονται δαπάνες στις οποίες θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα πρόβλεψης χαμηλότερου ύψους ποσών σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος:

Υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού, οι οποίες πρέπει να αποβλέπουν στην αντιμετώπιση των έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών και να εγκρίνονται αφού πρώτα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια αξιοποίησής του εντός του ωραρίου εργασίας.

Υπηρεσιακών μετακινήσεων, προμηθειών, τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος κ.ο.κ.
Οι πάσης φύσεως προαιρετικές δαπάνες, όπως (επιχορηγήσεις Ν.Π.Δ.Δ., αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων, βοηθήματα σε οικονομικά αδύνατους κ.ο.κ.), που πρέπει να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες και επιβεβλημένες, κινούμενες στα υπό του νόμου προβλεπόμενα όρια και υπό τον περιορισμό της δυνατότητας χρηματοδότησης αυτών από τις αναμενόμενες εισπράξεις του δήμου.

Τα σχόλια είναι κλειστά.